marec 2012 – Brožúra RP NSRV: Skúsenosti z implementácie prístupu Leader

11.04.2012 09:18

spracovanie a vydanie propagačno-informačnej brožúry Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj zameranej na prezentáciu skúseností z implementácie prístupu Leader v Banskobystrickom kraji, poznatkov z realizovaných zahraničných odborných exkurzií a z krajín V4

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o prístupe Leader

-          prezentácia skúseností z realizácie Leader v Banskobystrickom kraji

-          prezentácie poznatkov z odborných exkurzií o realizácii Leader

-          informovanie o prístupe Leader v krajinách V4

-          prezentácia predstáv o prístupe Leader v budúcom programovacom období EÚ

-          spropagovanie prístupu Leader a RP NSRV B. Bystrica

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji , MAS v SR

 

Obsah brožúry:

-          príhovor

-          výsledky a skúsenosti realizácie prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

-          skúsenosti a poznatky z realizácie prístupu Leader v zahraničí

-          stručný prehľad o podpore prístupu Leader v krajinách V4

-          námety a podnety pre Leader po roku 2013

-          činnosť Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj

 

Rozsah:

-          24 plnofarebných strán s tabuľkami a fotografiami, náklad 400 ks

 

Termín vydania: marec 2012

 

Autorský kolektív:

autor: Peter Rusnák, spolupráca:

MAS Chopok –juh, MAS Malohont, MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, MAS Podpoľanie, MAS Zlatá cesta, František Winter (ČR), Klaudiusz Markiewski (PR) a Parizán Anna (MR).

 

Dodávateľ grafického spracovania a tlače: Ján Ľupták, Detva

 

Zhrnutie, výsledky:

Brožúra sa zameriava na tri hlavné oblasti prezentácie skúseností a poznatkov z realizácie prístupu Leader – domáce skúsenosti z Banskobystrického kraja, poznatky získané v zahraničí počas odborných exkurzií a z prehľadu prístupu LEADER v krajinách V4.

V prvej časti sú zmapované výsledky a skúsenosti MAS Banskobystrického kraja, v druhej sú odprezentované  poznatky z Estónska, Fínska, Rakúska,Talianska a Poľska získané počas odborných exkurzií za obdobie 2010 -11 a v tretej časti je uvedený stručný prehľad prístupu krajín V4 k spôsobu implementácie osi Leader.

Získané skúsenosti a poznatky preukazujú, že prístup Slovenska k realizácii programu Leader je veľmi opatrný a najúspornejší, a to až do takej miery, že je otázne, či ešte môžeme hovoriť o integrovanom prístupe. Veľmi negatívnym poznatkom sú aj veľmi zdĺhavé lehoty administrácie projektov, hlavne zo strany Platobnej agentúry.

Záverečná kapitola je venovaná prezentácii požiadaviek zástupcov MAS na formovanie prístupu Leader v budúcom programovom období – teda po roku 2013.

V závere je odprezentovaný aj stručný prehľad činnosti Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj.

 

 

V Banskej Bystrici 10.4. 2012, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102