máj 2013 – účasť regionálneho koordinátora na medzinárodnej konferencii

20.05.2013 16:37

 

dvojdňové odborné podujatie so zahraničnou účasťou realizované MAS Vršatec v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka (NSRV) SR a Národnou sieťou slovenských miestnych akčných skupín (NSS MAS) zamerané na zhodnotenie prístupu Leader za obdobie 2007-12 a na úlohu MAS v novom programovom období

Konferencia bola venovaná programu LEADER v období 2007 – 2013 a komunitne vedenému miestnemu rozvoj /CLLD/ v budúcom programovacom období z pohľadu predstaviteľov ministerstiev a zástupcov iných dotknutých subjektov a beneficientov v novom programovacom období a ich možnostiam čerpania z ostatných OP.

 

Termín a miesto konania:

-          Trenčín, hotel Elizabeth  6. – 7. mája 2013

Program:

-          Úloha, činnosť a ambície NSS MAS – Ing. Andrea Hradiská, PhD.

-          NSS MAS a LEADER nástrojom CLLD – Petra Šupáková

-          Leader in the period 2007-2013 – Thomas Muller

-          Funkčné územia a typológia území pre využite integrovaných nástrojov CLLD a ITI – Ing. Andrea Hagovská, PhD.

-          Implementácia prístupu LEADER na Slovensku, jeho prínos a výzvy do nového obdobia – Ing. Martin Majerech

-          NSRR a Partnerská dohoda – Ivan Dvorský

-          Príklady dobrej praxe programovacieho obdobia 2007 – 2013 – Ing. Andrej Milo

-          Mládežnícka politika – Mgr. Eva Masárová

-          Mládež ako cieľová skupina pre rozvoj vidieka – Mgr. Marcela Hajtmánková

-          Predaj z dvora a ekologické poľnohospodárstvo – Zuzana Homolová

-          Integrovaný Regionálny operačný program 2014-2020 – Ing. Elena Chrenková Kušnírová

-          Integrovaný prístup v IROP – Barbora Mareková

-          ELARD on the road to the 2014-20 – Petri Rinne

-          The Finnish LEADER model and reflections on the future – Petri Rinne

-          Development of Regions through LEADER – Thomas Muller

-          Využitie integrovaných nástrojov ITI a CLLD 2014-2020 na úrovni samosprávnych krajov – Ing. Martin Bezek

-          Možnosti implementace nástoju CLLD a ITI – Ing. Radim Sršeň, PhD.

-          Zkušenosti 2007-2013 a výhled 2014-2020 – Tomáš Šulák

-          Hodnotenie LEADER – Ing. Martin Majerech

-          Indikátory hodnotenia MAS – doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

 

Poznatky z podujatia:

V prvý deň bola najpodnetnejšou prezentáciu prezentácia A. Hagovskej, ktorá poukázala na potrebu formovania funkčných regiónov zdola. Z hľadiska problémov malých farmárov bola veľmi dobrá prednáška Z. Homolovej a na možnosti aplikácie CLLD prostredníctvom EFRR a ESF poukázala P. Šupáková

V druhý deň najvýraznejšiu diskusiu vyvolala prezentácia návrhu IROP, čo bolo v ostrom kontraste s prezentáciami zahraničných prednášateľov o prípravách na využitie CLLD a ITI v budúcom programovom období. 

Účastníci vyslovili nespokojnosť hlavne s tým, že v IROP sa nepodporuje dostatočne vidiek a že sa v ňom neuvažuje s aplikáciu CLLD. Pozitívne bolo účastníkmi ocenené zahraničné skúsenosti a zámery hodnotenia MAS.

 

V Banskej Bystrici  9 .05. 2012, spracoval. Peter Rusnák

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102