máj 2012 – účasť regionálneho koordinátora na Leaderfeste v Levoči

08.06.2012 11:14

Ciele podujatia:

 

3.ročník stretnutia zástupcov MAS a ďalších aktérov rozvoja vidieka, pričom prvé dva ročníky sa konali v ČR a tohto roku sa po prvýkrát konalo  podujatie na Slovensku s cieľom výmeny skúseností a poznatkov z doterajšej implementácie a budúcej prípravy prístupu Leader v krajinách EÚ spojené s prezentáciu domácej kultúry a produktov.

 

Cieľová skupina:

-          miestne akčné skupiny SR a ČR, delegácie z krajín EÚ, iné vidiecke organizácie, vidiecki aktivisti, folklórne skupiny, remeselníci,  široká a odborná verejnosť

 

Termín a miesto konania:

-          Levoča  29. – 31. mája 2012

 

Účastníci:

Počet nahlásených účastníkov:  255

Počet zúčastnených účastníkov: 248

Počet zúčastnených krajín: 10, z toho zo Slovenska 105 (Česko 98, Lotyšsko 17, Poľsko 14, Estónsko 4, Španielsko 3, Francúzsko 2, Fínsko 2, Srbsko 2, Veľká Británia 1

Počet zúčastnených MAS a iných organizácií: 92, z toho: SR MAS : 24, iné organizácie: 10

ČR MAS : 33, iné organizácie: 10, ostatné krajiny spolu : 20

 

Priebeh podujatia:

Podujatie sa neoficiálne zahájilo spoločenským stretnutím s kultúrnym programom 29.5. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo ráno na Námestí majstra Pavla. LeaderFEST, konaný prvýkrat na Slovensku otvorila predsedníčka MAS Lev a Národnej siete slovenských MAS, ktoré boli organizátormi podujatia, Andrea Hradiská. Otvorenie podujatia bolo sprevádzané jarmokom remesiel a domácich produktov, ktorý trval po celý deň, podobne ako aj sprievodné kultúrne podujatia na dvoch pódiách na námestí. Celkom sa jarmoku zúčastnilo 47 remeselníkov a producentov a 455 účinkujúcich z 36 folklórnych súborov. 

Odborné podujatia prebiehali v Mestskom divadle. V divadelnej sále prebiehal workshop na tému Komunitne riadený miestny rozvoj v gescii NS MAS ČR s lektormi z Fínka, CR, Srbska a Poľska a v kongresovej sále pod vedením NS slovenských MAS na tému Mládež a miestni obyvatelia. Popoludní workshopy pokračovali v divadelnej sále na tému Vidiecky cestovný ruch a v kongresovej sále na tému  Miestne regionálne produkty a služby. Všetky workshopy boli s aktívnou účasťou zahraničných hostí.

Večer sa konal slávnostný spoločenský večer s pohostením s veľmi bohatým kultúrnym programom na úvod v divadelnej sále.

 Posledný deň podujatia sa konala konferencia NSRV s medzinárodnou účasťou, na ktorej vystúpilo 10 prednášateľov zo Slovenska, ČR a Poľska na tému Leader a komunitne riadený miestny rozvoj s orientáciou na budúce programovacie obdobie.

 

 

Zhrnutie, závery:

Na záver konferencie účastníci prijali nasledovnú deklaráciu:

 

Deklarácia účastníkov konferencie LeaderFEST 2012 zo Slovenska, Česka, Poľska, Fínska, Španielska, Estónska, Lotyšska, Srbska, Veľkej Británie, Francúzska ako zástupcov európskej občianskej spoločnosti, podieľajúcich sa na rozvoji vidieka, členov miestnych akčných skupín programu Leader:

 

 

My, účastníci konferencie LeaderFEST 2012 v Levoči sa obraciame na vlády a parlamenty svojich krajín, ako i na Európsku komisiu, najmä DG AGRI a DG REGIO,  Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov s touto ponukou:

 

Hlásime sa k zodpovednosti za splnenie cieľov definovaných v programe Európa 2020, rozpracovaných v návrhu Nariadenia Spoločný strategický rámec EÚ v období rokov 2014 – 2020. Podporujeme metódu Komunitne riadeného miestneho rozvoja.

 

Preto, aby sa Miestne akčné skupiny v celej Európskej únii mohli do tohto úsilia účinne zapojiť, je nutné vytvoriť pre MAS tieto predpoklady:

 

-          obmedziť centralizované rozhodovanie o rozvoji vidieka, často bez znalostí problémov a používajúc nevhodné postupy i nástroje,

 

-          znížiť byrokraciu vo všetkých etapách programov, vzhľadom k tomu, že prehnane detailné dokladovanie administratívnych postupov nezvyšuje kvalitu ani účinnosť programov, ale naopak vyčerpávajú energiu MAS i konečných príjemcov a tým zásadne znižujú efektivitu v realizácii programov,

 

-          obmedziť priestor pre korupčné jednania na všetkých úrovniach realizácie operačných programov, posilniť kontrolu zdola občanmi, vytvoriť priestor pre väčšiu publicitu a transparentnosť, od fázy prípravy stratégií až po realizáciu projektov. Boj s korupciou ale zároveň  nemôže byť dôvodom pre rast byrokracie,

 

-          vytvárať väčší priestor pre iniciatívu občanov, malých podnikateľov i miestnych samospráv zdola nahor, tým obmedziť  prístup k fondom pre rôzne dotačné mafie, ktoré v mnohých prípadoch devalvovali  zmysluplné využívanie verejných zdrojov a menia tým demokraciu na kleptokraciu!

 

 

 

V Banskej Bystrici  06 .06. 2012, spracoval. Peter Rusnák

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102