máj 2012 – informačný deň RP NSRV BB 2

30.05.2012 09:22

pracovno-informačný seminár zameraný na podporu miestnej produkcie a zlepšenie jej odbytu doplnený o výklad dotknutej legislatívy týkajúcej sa predaja z dvora, organizovaný v spolupráci s Konvívium Slow Food Banská Bystrica

 

 

Ciele:

-       sprostredkovanie aktuálnych informácií

-       oboznámenie sa s novými trendmi v miestnej produkcii a spotrebe

-       predstavenie aktivít a činnosti Slow Food

-       informovanie o legislatíve pre drobných producentov

-       predstavenie spôsobov spolupráce producentov a spotrebiteľov

-       spoznanie drobných producentov a ich produktov

 

Cieľová skupina:

-       drobní producenti, prvovýrobcovia, spracovatelia a poskytovatelia služieb a priaznivci domácich produktov a tradičnej kuchyne a jedál z domácich produktov

 

Program podujatia:

  • otvorenie, predstavenie programu, aktuálne informácie

-       nove trendy a podpora tradičných chutí a jedál

-       podpora domácich produktov a sieti

-       ochutnávky produktov a tradičnej hontianskej kuchyne

-       legislatíva predaja z dvora pre drobných producentov

-       skúsenosti z vytvárania lokálnych potravinových komunít

-       námety pre podporu miestnej produkcie a miestnych trhov

  • zhrnutie podnetov a závery stretnutia

 

Lektori:

Igor Pašmík (SF B. Bystrica), Petra Molnárová (SF Presburg), Oľga Luptáková (RVPS Zvolen),

Daniel Lešinský (CEPTA Zvolen), Peter Rusnák (RP NSRV B. Bystrica) a Veronika Sadloňová (SF  Bra, Taliansko) sa ospravedlnila a jej prednášku odprezentoval I. Pašmík.

 

Termín a miesto konania:

·         24. mája 2012, penzión Starý hostinec, Svätý Anton

 

Účastníci:

Plánovaných 40 účastníkov, zúčastnilo sa celkom 34, 6 prihlásených sa z rôznych dôvodov nedostavilo.

 

Priebeh podujatia: 

Stretnutie malo pracovný charakter. V úvode účastníkov uvítala majiteľka penziónu a v stručnosti predstavila jeho aktivity a smerovanie, následne Regionálny koordinátor predstavil ciele stretnutia a informoval o najnovších aktivitách a zámeroch Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj.

Dopoludňajšia odborná časť bola pripravená partnermi a lektormi hnutia Slow Food. Prednáška pani Sadloňovej bola zameraná na prezentáciu nového smerovania a nových trendov v preferovaní tradičných miestnych potravín, jedál a chutí, ako rekciu na globalizáciu produkcie potravín, čo je podstatou celosvetového hnutia Slow Food. Následne I. Pašmílk a P. Molnárová oboznámili prítomných so vznikom, činnosťou a plánmi konviví SF B. Bystrica a Presburg.

Po krátkej diskusii Regionálny koordinátor predstavil drobných producentov, ktorí priniesli svoje domáce produkty na ochutnávku. Následne títo predstavili svoje výrobky a pozvali účastníkov na ich koštovku.

Po obede, pozostávajúceho z ukážky tradičnej hontianskej kuchyne, ktorý bol pripravený penziónom a kuchárkami zo združenia Tradičná chuť regiónov Slovenska z Hontianskych Nemiec, nasledovala prednáška O. Luptákovej, ktorá podrobne účastníkom vysvetlila požiadavky legislatívy kladené na drobných producentov a zodpovedala aj na otázky z pléna.

Potom D. Lepšinský predstavil aktivity vytvárania miestnych odbytových sieti vo Francúzsku a Anglicku a informoval aj o prvých pokusoch na Slovensku

Prednáškový popoludňajší blok uzavrel P. Rusnák, ktorý zosumarizoval dôvody pre tvorbu miestnych sieti a aj známe formy a typy vzájomnej spolupráce farmárov a spotrebiteľov pri zavádzaní miestnych a tradičných produktov na miestny trh. Potom nasledovala diskusia, v ktorej účastníci informovali a o svojich aktivitách, problémoch a nadniesli aj námety a podnety, ktoré je potrebné riešiť 

 

Závery a podnety z podujatia:

Účastníci podujatia považujú uskutočnenie Informačného dňa za veľmi užitočné a najviac ocenili hlavne možnosť vzájomne sa spoznať a spoznať tradičné miestne produkty a nové trendy v spolupráci producentov a spotrebiteľov

Na záver stretnutia sa účastníci dohodli na nasledovnom:

1.    je potrebné a nevyhnutné:

·         aby sa zmapovali a zosieťovali všetky združenia a organizácie s obdobnou problematikou a aktivitami a aby následne vzájomne koordinovali svoje aktivity aspon v BB kraji

·         aby vytváranie miestnych trhov a miestnych odbytových sieti bolo štátom podporované, nakoľko môže výrazne prispieť k znižovaniu nezamestnanosti a hlavne k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti, ako aj zdravia obyvateľstva

·         i naďalej usilovať o zjednodušenie a skvalitnenie legislatívy tak, aby miestne produkty boli čo najdostupnejšie, čo najširšiemu okruhu spotrebiteľov

·         informovať verejnosť a propagovať konzumáciu domácich produktov a vytváranie miestnych odbytových sietí medzi spotrebiteľmi i producentmi

·         zmapovať dopyt po domácich produktoch hlavne vo väčších mestách a zmapovať kapacity miestnych producentov – farmárov, spracovateľských zariadení a ich sortiment

·         uskutočňovať pravidelne - aspoň dvakrát ročne – takéto stretnutia na výmenu informácií a skúseností pri budovanie kapacít produkcie, odbytu  a miestnych trhov tradičných domácich miestnych produktov

·         obdobné informačno-vzdelávacie podujatia zrealizovať aj v MAS/VSP, prípadne na požiadavky zdola

2.    odporúčania pre organizátora:

·         informovať  NSRV, MPRV SR a partnerov o záveroch a podnetoch zo stretnutia

·         mapovať a sieťovať iniciatívy v oblasti produkcie a spotreby miestnych produktov

·         vydať informačnú príručku o aplikácii legislatívy predaja z dvora pre malých producentov

·         propagovať konzumáciu miestnych produktov a tradičných jedál ako aj miestnych producentov a ich produkty

·         organizovať minimálne dvakrát ročne regionálne stretnutia producentov a spotrebiteľov k výmene skúseností

·         ponúknuť MAS/VSP uskutočnenie infodňa pre domácich producentov a spotrebiteľov

 

 

V Banskej Bystrici 28.5.2012, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102