máj 2011 – stretnutie so zahraničnými partnermi v SR - 2

09.05.2011 09:44

 

Jednodenné odborné podujatie organizované Regionálnym pracoviskom NSRV v Banskej Bystrici  zamerané na prezentáciu regiónu Hont a jeho aktivít pre talianskych partnerov zo združenia COLDIRETTI z regiónu Marky za účelom získania námetov pre vzájomnú budúcu spoluprácu.

 

Ciele:

-       oboznámenie sa a predstavenie regionálnych aktivít a produktov

-       informovanie o zameraní a problémoch agrosektora v SR

-       prezentácia možnosti rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky

-       prezentácia aktivít a činnosti MAS v území Hontu

-       prehliadka prevádzok – regionálne produkty a tradície

-       výmena skúsenosti z podnikania na vidieku

-       získanie poznatkov pre námety vzájomnej spolupráce

 

Účastníci stretnutia:

-                     za taliansku stranu:

-           Claudio Gagliardini, zástupca riaditeľa Združenia Coldiretti Marky

-           Antonela Marcaccini, podnikateľka v agroturistike a zástupca Združenia   TERRANOSTRA Marky združujúceho podnikateľov v agroturistike (patriace pod Coldiretti)

-                     za slovenskú stranu:

-           RPPK Krupina – J. Petruš, J. Macz, D. Mozoľa

-           SZVTA – Š. Píri

-           MAS PKP – M. Pavlovkinová, P. Bendík, J. Brloš (obec Hrušov)

-           MAS Zlatá cesta – A. Ciglanová, J. Bačíková, D. Prieberová

-           Obec Sebechleby – M. Schvarc, J. Gembický

-           Agentúra Terra e Sapori – P. Molnárová, M. Valachová

-           RP NSRV B. Bystrica – P. Rusnák

 

Program podujatia:

-       predstavenie účastníkov stretnutia

-       udržiavanie miestnych tradícií – Hrušovská paráda, P. Bendík, J. Brloš

-       stav vo vidieckej turistike a agroturizme na Slovensku, Š. Píri

-       situácia v podnikaní agrosektore, J. Petruš

-       aktivity pre uchovanie tradícii RPPK KA. D. Mozoľa

-       prehliadka zariadenia U Mlynárky a farmy v Hont. Tesároch, J. Macz

-       návšteva miestnej prevádzky v Hont. Tesároch

-       prezentácia aktivít MAS Zlatá cesta, A. Ciglánová

-       prezentácia podujatí na uchovanie tradícií v obci Sebechleby, M. Schvarc

-       prehliadka miestneho múzea v Starej Hore, miestne produkty a špeciality, J. Gembický

 

 

Termín a miesto konania:

-          4. mája 2011, penzión U Mlynárky, Dudince, Hontianske Tesáre a Sebechleby – Stará Hora 

 

Priebeh podujatia:

Podujatie pozostávalo z dvoch častí, rokovacej a poznávacej. Rokovacia časť prebiehala v penzióne u Mlynárky počas dopoludnia. Regionálny koordinátor uviedol dôvody, ktoré viedli uskutočneniu stretnutia a predstavil jednotlivých účastníkov pracovného rokovania, ktoré pre RP NSRV s talianskou stranou sprostredkovala Agentúra Terra e Sapori Petry Molnárovej.

Celý dopoludňajší program bol zameraný na odprezentovanie aktivít a situácie v agrosektore a uchovávaní tradícii a tvorbe miestnych produktov na príklade regiónu Hont. Prezentácia zástupcov regiónu Hont bola interaktívna  a talianski partneri do nej vstupovali priamo nielen s otázkami, ale aj uvádzaním príkladov z regiónu Marky. Táto časť podujatia umožnila talianskym partnerom oboznámiť sa podrobnejšie so situáciou na Slovensku a zároveň slovenským účastníkom spoznať riešenia v regióne Marky.

Po obede nasledovali návštevy a prehliadky vybraných zariadení. Prvá prehliadka sa uskutočnila v samotnom penzióne U Mlynárky, potom nasledovala obhliadky rekonštrukcie farmy v Hontianskych Tesároch s akurát novoinštalovaným dojacím automatom. V Hontianskych Tesároch bola aj prehliadka miestnej prevádzky, ktorá v spolupráci s francúzskym partnerom vyrába barikové dubové sudy a okrem toho aj zrubové domy na kľúč.

Ďalší odborný program bol realizovaný v Starej Hore, kde nás privítal starosta obce Sebechleby a predstavil nám aktivity spojené s uchovávaním tradícii v obci Sebechleby a regiónu Hont.

Svoje aktivity predstavila aj MAS Zlatá cesta, na ktorej území prebiehala realizácia celého podujatia. Potom nasledovala obhliadka Starej Hory, miestneho múzea s prezentáciou miestnych produktov.

 

Zhrnutie, výsledky:

Hlavným cieľom pracovného stretnutia bolo vyšpecifikovať možnosti budúcej spolupráce  na základe bližšieho spoznania reálnej situácie v agrosektore a rozvoji vidieka na Slovensku v konkrétnych podmienkach regiónu Hont.

Talianski partneri veľmi ocenili predovšetkým naše jedinečné kultúrne bohatstvo, zachovalé tradície a s nimi spojené aktivity. Na druhej strane boli mierne sklamaní situáciou a stavom v oblasti vidieckej turistiky, predovšetkým agroturistiky, kde podľa nich chýbajú  jasne stanovené podmienky a kritéria v súlade s európskymi parametrami a charakteristikami.

Na základe výmeny skúseností a získaných poznatkov sa obe strany zhodli, že v čom je zmysluplné pokračovať, je výmena skúseností. Slovenskí účastníci by mohli získať cenné skúsenosti hlavne v oblasti predaja z dvora, práce so spotrebiteľom a z agroturistiky a talianski partneri hlavne v oblasti uchovávania a rozvíjania tradícii.

Obe strany sa na záver zhodli a dohodli:

-          oblasti k regionálnej spolupráce sa budú postupne kryštalizovať prostredníctvom menších cieľových skupín zameraných na výmenu skúseností,

-          hlavná veľká regionálna spolupráca by sa mala realizovať až v novom programovacom období – od roku 2014, dovtedy sa na oboch stranách pripravia adekvátne a potrebné podmienky

-          prvou najbližšou aktivitou bude návšteva – exkurzia zástupcov  MAS a VSP z banskobystrického kraja v regióne Marky. Coldiretti v spolupráci s Agentúrou Terra e Sapori pripraví odborný program podľa požiadaviek a potrieb slovenskej strany zameraný hlavne na podnikanie na vidieku a tvorbu a predaj regionálnych produktov

-          slovenská strana sa bude usilovať o postupné vytvorenie vhodného regionálneho partnera pre spoluprácu s regiónom Marky

 

 

 

V Banskej Bystrici 6. mája 2011

Spracoval: Peter Rusnák

 

 

 

Príloha: fotodokumentácia so stretnutia

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102