Krajská konferencia k rozvoju vidieka na tému "Budúcnosť vidieka v BB kraji!

19.02.2014 15:21

P O Z V Á N K A  

 

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj

Vás pozýva na krajskú konferenciu k rozvoju vidieka v našom kraji,

organizovanú v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom

v rámci zahájenia medzinárodného roku rodinných fariem a riešenia budúcnosti vidieka

v banskobystrickom kraji na tému:

 

 

budúcnosť vidieka banskobystrického kraja

 

ktorá sa uskutoční

 

6. marca 2014

so začiatkom o 08:30 hod

v jedálni SOŠ Pod Bánošom

v Banskej Bystrici

 

s nasledovným programom:

 

 

08:30 – 08:45 – registrácia  účastníkov

08:45 – 09:00 – otvorenie, uvítanie účastníkov a hostí, predstavenie programu (P. Rusnák, RP NSRV)

09:00 – 09:15 – príhovor zástupcu BBSK

09:15 – 10:45 – prínosy doterajšej podpory vidieka v kraji:

 5 rokov činnosti RP NSRV (P. Rusnák, NSRV)

 Výsledky podpory PRV SR 2007-13 v BB kraji (N. Turčaniová, PPA Zvolen)

 Bilancia prínosu prístupu Leader v BB kraji (M. Vargová, zástupca MAS BB kraja)

10:45 – 11:00 – prestávka s občerstvením

11:00 – 12:30 – výzvy a námety pre rozvoj vidieka v BB kraji:

 zahájenie Medzinárodného roku rodinných fariem v BB kraji (Z. Homolová, Ekotrend)

 zavádzanie regionálnej značky v BB kraji - regionálny produkt (M. Kukučková, MAS PKP)

 možnosti rozvoja CR v BB kraji – Barborská púť (J. Slašťan, Terra Montanae)

 princípy a podpora integrovaného rozvoja vidieka v období 2014-2020 (P. Rusnák, NSRV)

12:30 – 13:00 – obedná prestávka

13:00 – 13:30 – možnosti rozvoja a potreby podpory vidieka  v BB kraji (P. Rusnák, BB VIPA )

13:30 – 14:00 – možnosti a zámery podpory rozvoja vidieka BBSK (M. Litterová, BBSK)

14:00 – 14:15 – prestávka s občerstvením, rozdelenie do skupín

14:15 – 15:00 – práca v 3 pracovných skupinách: obce, farmári, občianski aktivisti a združenia CR

15:00 – 15:30 – prezentácie výsledkov práce  skupín

15:30 – 16:00 – závery a ukončenie konferencie

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

        

         Ing. arch. Peter Rusnák,

                  regionálny koordinátor NSRV pre banskobystrický kraj

 

          

odborný program, občerstvenie a obed sú hradené registrovaným účastníkom organizátorom

v rámci aktivít NSRV, cestovné náklady si hradí každý účastník sám,

neregistrovaným účastníkom nebudeme môcť rezervovať stravu a občerstvenie

 

Prosíme Vás o zaregistrovanie sa na konferenciu do 28. 2. 2014 zaslaním návratky na adresu:

BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 B. Bystrica, alebo e-mailom na bbvipa@gmail.com

prípadne telefonicky najneskôr do 15:00 hod. dňa 28.2. na číslo: 0905 434 102

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102