Júl – september 2012 - články do mesačníka BBSK Náš kraj

03.10.2012 18:36

 

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov v mesačníku BBSK Náš kraj zameraného na propagáciu činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o Regionálnom pracovisku NSRV

-           prezentácia činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj

-           propagácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 13 a realizovaných projektov

-           oboznámenie širokej verejnosti kraja o aktivitách na vidieku

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji  

 

Orientačný obsah príspevkov:

-          príklady dobrej praxe realizácie projektov PRV SR 2007 -13

-          podpora domácej produkcie potravín

-          zavádzanie regionálnej značky v BB kraji

 

Plánovaný rozsah:

-          príspevky v rozsahu max. 1 strany čísla časopisu

-          3 čísla mesačníka – júlové, augustové a septembrové

-          mesačník sa vyhotovuje v náklade 240 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

Plánované termíny vydania:

-          júl, august, september 2012

 

Koordinátor aktivity a zabezpečovanie príspevkov:

Peter Rusnák, RP NSRV BB,

Spolupráca a autori článkov: J. Bódi, M. Kubaliaková, M. Pavlovkinová, P. Rusnák

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 3. štvrťroku 2012 boli publikované všetky plánované príspevky, zmena nastala len v obsahu septembrového čísla, keď namiesto pôvodne plánovanej prezentácie dobrých príkladov realizácie projektov PRV SR 2007-13 z osi 1 bol publikovaný článok o zavádzaní regionálneho značenia na Slovensku

V júlovom vydaní mesačníka boli odprezentované dobré príklady praxe z Osi 3 PRV SR 2007- 13 a to z opatrenia 3.1 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností – projekt bioplynovej stanice v Dúbravách – Želobudzi a z opatrenia 3.2 podpora činností vo vidieckom cestovnom ruchu – rekonštrukcia objektu pre ubytovanie na súkromí – Chata Hajana v Kokave nad Rimavicou

V augustovom čísle boli rozvedené príklady zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, akými rôznymi spôsobmi je možné rozvinúť spoluprácu a hlavne zvýšiť odbyt domácich miestnych produktov.

Septembrové vydanie Nášho kraja informovalo širokú verejnosť o príprave zavádzania regionálneho značenia na Slovensku, a hlavne v Banskobystrickom kraji.

Redakcia vydania nám z priestorových dôvodov publikuje dodané mapky a fotografie len v obmedzenom počte a neposkytuje vždy celú stranu časopisu pre našu rubriku.

 

 

V Banskej Bystrici 2. 10. 2012, spracoval Peter Rusnák

 

 

Prílohy: originály vydania mesačníka Náš kraj za mesiace: júl, august a september 2012

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102