Júl-september 2011 – príspevky do mesačníka BBSK Náš kraj

05.10.2011 11:05

júl-september 2011 – príspevky do mesačníka BBSK Náš kraj

 

 

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov do mesačníka BBSK Náš kraj zameraných na propagáciu prístupu Leader a informovanie o činnosti a aktivitách MAS/VSP v banskobystrickom kraji

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          prezentácie výsledkov podpory PRV SR 2007-13 v osi 4

-           prezentácia činnosti a aktivít MAS/VSP v banskobystrickom kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji

 

Orientačný obsah príspevkov:

-          základné informácie o partnerstve, jeho polohe, členoch

-          základné informácie o stratégii, cieľoch a prioritách rozvoja územia

-          prezentácia doterajšej činnosti  a info o aktivitách partnerstva

-          logá, príp. i fotografie a mapky 

 

Rozsah:

-          príspevky v rozsahu max 1 strany čísla časopisu

-          3 čísla mesačníka – júlové, augustové a septembrové

-          mesačník sa vyhotovuje v náklade 250 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

Termín vydania:

-          júl, august, september 2011

 

Koordinátor aktivity a zabezpečovanie príspevkov:

Peter Rusnák, RP NSRV BB, spolupráca: MAS Cerovina, Podpoľanie a VSP Horehron

 

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 3. štvrťroku boli publikované príspevky vo všetkých troch číslach mesačníka.

V júlovom čísle sa predstavilo OZ MAS Cerovina, partnerstvo typu Leader bez štatútu MAS z okresu Rimavská Sobota, zložené z troch mikroregiónov a prezentovalo hlavne svoju stratégiu zameranú na spoluprácu, infraštruktúru, integráciu menšín a podporu podnikania  a okrem toho aj realizované projekty.

V auguste sa prezentovala Miestna akčná skupina Podpoľanie, ktorej územie sa rozprestiera na území okresov Detva a Zvolen a predstavila svoj program pre príťažlivé Podpoľanie. Zároveň, ako prvá MAS, už odprezentovala aj prvé realizované projekty v osi 4 Leader

 V septembrovom čísle boli sprostredkované informácie o partnerstve Horehron, ktoré nemá štatút MAS a rozprestiera sa na území okresu Brezno. Partnerstvo okrem svojej vízie a cieľov sa prezentovalo svojimi aktivitami predovšetkým v oblasti medzinárodnej spolupráce a trvalo udržateľného rozvoja v znevýhodnených vidieckych oblastiach.

 

Redakcia vydania nám z priestorových dôvodov nepublikuje dodané mapky a fotografie len v obmedzenom počte.

 

 

V Banskej Bystrici 5. 9. 2011, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102