Júl 2010 – príprava spolupráce na juhu stredného Slovenska

09.07.2010 09:32

Pracovné stretnutie organizované v spolupráci s BBSK pre miestne samosprávy, zástupcov 2 nových MAS, 3 VSP a malých podnikateľov a producentov  a vidieckych aktivistov na juhu Banskobystrického kraja k možnostiam spolupráce a sieťovania aktivít pre tvorbu nových produktov poľnohospodárskej výroby, vinohradníctva, agroturistiky a vidieckej turistiky

 

Ciele:

- zlepšenie vzájomnej informovanosti,

- výmena skúseností z doterajšej prípravy a spolupráce pri tvorbe produktov

- motivácia k spolupráci obcí, MAS, VSP, podnikateľov a aktivistov v rozvoju vidieka

- získanie spätnej väzby

- dohoda o príprave spoločného rozvojového projektu na juhu BB kraja

 

Cieľová skupina:

-          obce, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, agrosektor a rozvojové agentúry

 

Program podujatia:

-          aktuálne informácie RP NSRV

-          predstavenie nových MAS v BB kraji

-          predstavenie námetu spoločného regionálneho projektu spolupráce

-          stanovisko BBSK k rozvojovému zámeru

-          doterajšie skúsenosti, námety, diskusia

-          zhrnutie a závery

 

Lektori: M. Bačíková (MAS Zlatá cesta), M. Pavlovkinová (MAS Krtíšske poiplie), B. Šípka (HIM, s.r.o.), P. Rusnák (RP NSRV BB), V. Laššák(BBSK)

 

Termín a miesto konania:

-          8. júla 2010, Lučenec

 

Účastníci:

Celkom bolo rozposlaných 150 pozvánok, prítomných bolo 28 účastníkov

 

Zhrnutie, výsledky:

Pracovného stretnutia sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia verejno-súkromných partnerstiev, obcí, MAS a RRA. Ospravedlnili sa zástupcovia agrosektora i mnohých obcí z dôvodu ukončenia mapovania škôd po povodniach.

Po prezentácii dvoch nových MAS bol prítomným predstavený zámer projektu, ktorý by mohol prispieť k oživeniu zaostalých vidieckych oblastí na juhu kraja a ktorý preukázal konkurencieschopný potenciál tohto územia z hľadiska poľnohospodárstva, vinohradníctva a cestovného ruchu.

V nasledujúcej diskusii účastníci poukázali hlavne na prekážky a bariéry brániace realizácii takéhoto veľkoplošného projektu, predovšetkým na stále sa meniace podmienky a koncepcie v pôdohospodárstve, nesystémové a krátkodobé opatrenia, absenciu dlhodobej a trvalej poľnohospodárskej národnej politiky, absenciu národných podporných programov pre vidiecke územia a podporu malého cestovného ruchu.

Zhodli sa, že projektový zámer je veľmi príťažlivý a bol by veľmi osožný pre rozvoj južných oblastí kraja. Na záver sa dohodli, že:

-          pracovná skupina na prípravu spoločného projektu by sa mala vytvoriť zo zástupcov MAS a VSP a spoločné stretnutie bude v septembri na BBSK

-          BBSK spropaguje projekt vo svojom mesačníku Náš kraj

RP NSRV BB bude kontaktným bodom pre zber námetov a podnetov

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102