Január – marec 2012 príspevky do mesačníka BBSK Náš kraj

04.04.2012 09:53

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov do mesačníka BBSK Náš kraj zameraných na propagáciu prístupu Leader a informovanie o činnosti a aktivitách MAS/VSP v Banskobystrickom kraji

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          prezentácie výsledkov podpory PRV SR 2007-13 v osi 4

-           prezentácia činnosti a aktivít MAS/VSP v Banskobystrickom kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji

 

Orientačný obsah príspevkov:

-          základné informácie o partnerstve, jeho polohe, členoch

-          základné informácie o stratégii, cieľoch a prioritách rozvoja územia

-          prezentácia doterajšej činnosti  a info o aktivitách partnerstva

-          logá, príp. i fotografie a mapky

-          súhrnné zhodnotenie prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

 

Plánovaný rozsah:

-          príspevky v rozsahu max 1 strany čísla časopisu

-          3 čísla mesačníka – januárové, februárové a marcové

-          mesačník sa vyhotovuje v náklade 250 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

Plánované termíny vydania:

-          január, február, marec 2012

 

Koordinátor aktivity a zabezpečovanie príspevkov:

Peter Rusnák, RP NSRV BB, spolupráca: Partnerstvo Južného Novohradu

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 1. štvrťroku 2012 boli publikované príspevky len v dvoch číslach mesačníka, nakoľko vydavateľ z technických dôvodov nevydal mesačník v mesiaci marec.

V januárovom čísle boli sprostredkované informácie o partnerstve Južný Novohrad, ležiacom v južnej časti okresu Lučenec v prihraničnom území s Maďarskom. Toto partnerstvo nemá štatút MAS a ani podporu z PRV SR 2007-13, ale sa angažuje aktívne hlavne v programoch  cezhraničnej spolupráce, ktorá predstavuje ťažisko jeho súčasných aktivít a toto partnerstvo je dobrým príkladom fungovania a aktivizácie partnerstva i bez podpory z PRV.

Vo februárovom vydaní boli zosumarizované výsledky stavu implementácie prístupu Leader v Banskobystrickom kraji. Čitatelia sa mohli oboznámiť so základnými charakteristikami všetkých 5 MAS a s uskutočnenými aktivitami z procesu implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia, a to nielen z hľadiska počtu vybraných a zrealizovaných projektov, ale aj z hľadiska čerpania finančných prostriedkov.

Do marcového čísla bola pripravená informácia o získaných skúsenostiach o implementácii prístupu Leader v zahraničí. Žiaľ toto číslo nebolo vydavateľom zrealizované.

Redakcia vydania nám z priestorových dôvodov publikuje dodané mapky a fotografie len v obmedzenom počte a ani neposkytuje vždy celú stranu časopisu pre našu rubriku.

 

 

V Banskej Bystrici 27.3. 2012, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102