Informácie SIA

09.03.2010 11:02

Zoznamy schválených žiadostií o NFP - SIA

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejňuje „Priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP – výzva DOP-SIA-2009/.1.2.1/02“ a „Zoznam schválených žiadostí o NFP výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01.“ Výzvy sú zamerané na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Zoznamy schválených žiadostí

Sociálna implementačná agentúra zverejňuje zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva bola zameraná na zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami.

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01

 

Harmonogram výziev OP ZaSI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizovalo Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010.

Časový harmonogram výziev OP ZaSI aktualizácia 01/2010

 

Posun termínu úzávierky výzvy

Sociálna implementačná agentúra oznamuje verejnosti, že posúva termín uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom DOP2009-SIP003 zameranej na poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie.

Novým termínom ukončenia predkladania žiadostí o NFP je 15.marec 2010 do 16:00 hod. Dôvodom posunu termínu uzávierky výzvy sú technické problémy na verejnej časti systému ITMS pri príprave ŽoNFP, ktoré budú odstránené do 08.03.2010.

Usmernenie č.3 v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP kód DOP2009-SIP003

 

Aktuálny prehľad výziev NSRR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102