Grantový systém MK SR na rok 2010

17.09.2009 09:25

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Grantový systém na rok 2010

Úlohou Grantového systému na rok 2010 je, aby sa: 

a) vo väčšej miere zabezpečovalo právo všetkých občanov na prístup ku kultúrnym hodnotám,
b) zvýšila transparentnosť grantového systému ministerstvaobjektivita pri posudzovaní žiadostí a rozhodovaní o prideľovaní finančných prostriedkov,
c) skrátil termín vybavovania žiadostí od podania žiadosti po pridelenie finančných prostriedkov žiadateľovi,
d) zjednodušili pravidlá pri poskytovaní a vyúčtovaní použitia štátnych finančných prostriedkov a zároveň zvýšila zodpovednosť žiadateľa i poskytovateľa dotácie za dodržiavanie týchto pravidiel.   

Jednotlivé útvary ktoré sú gestormi grantových programov, vydávajú a zverejňujú Metodické pokyny pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v grantových programoch, ktoré gestorujú.  Vyššia transparentnosť a spoľahlivosť grantového systému vrátane skrátenia termínov vybavovania žiadosti a znižovania administratívnej náročnosti v niektorých etapách jeho vybavovania v porovnaní s doterajším systémom sa zabezpečuje zmenou jeho organizácie. Dotácia ministerstva je podmienená finančnou spoluúčasťou žiadateľa v súlade s výnosom. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Žiadosti vrátene príloh sa podávajú osobne do podateľne ministerstva alebo poštou v stanovených termínoch pre jednotlivé grantové programy a podprogramy. Pred písomným podaním žiadosti je potrebné, aby žiadateľ zaregistroval žiadosť elektronicky (prostredníctvom formulára dostupného na tejto stránke) zadaním požadovaných údajov, čím sa zvýši rýchlosť a transparentnosť procesu vybavovania žiadosti. Žiadateľ má zároveň takto možnosť získať priebežnú informáciu o tom, v akom štádiu vybavovania sa jeho žiadosť nachádza.

Podrobný prehľad GRANTOVÉHO SYTÉMU MK SR NA ROK 2010

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102