február 2013 – výmena skúseností a pracovný workshop na tému: komunitne vedený miestny rozvoj a spolupráca po roku 2013

02.03.2013 10:10

 

odborno-informačné a pracovné stretnutie zástupcov MAS a VSP a záujemcov o vytvorenie nových VSP zamerané na výmenu poznatkov z doterajšej implementácie prístupu Leader  v Banskobystrickom kraji,  identifikáciu problémov budovania VSP a na sprostredkovanie aktuálnych informácií týkajúcich sa prístupu Leader a podpory VÚC a o stave príprav nového programovacieho obdobia a o možnostiach spolupráce mesta s vidiekom

 

Ciele:

-       sprostredkovanie aktuálnych informácií

-       informovanie o stave príprav nového programového obdobia

-       analýzy formovania typov partnerstiev

-       podpora integrovaného rozvoja BBSK

 

Cieľová skupina:

-       starostovia obcí, verejno-súkromné partnerstvá, mikroregióny, MAS, vidiecki aktivisti a občianske združenia, potenciálni záujemcovia o založenie verejno-súkromného partnerstva typu Leader

 

Program stretnutia:

-       aktuálne info RP NSRV, prebiehajúce výzvy PRV SR 2007-13

-       stručné informácie z výborov NSS MAS

-       aktuálne informácie o prípravách na nový Leader v SR

-       informácie o podpore BBSK pre prístup Leader

-       pracovný workshop – identifikácia kľúčových problémov tvorby partnerstiev

-       námety pre formovanie spolupráce medzi mestom a vidiekom

-       upresnenie spolupráce MAS a RP NSRV na rok 2013 – príprava spoločných aktivít

 

Lektori:

-       prítomní: Peter Rusnák RP NSRV, Vladimír Laššák, ORR BBSK

-       ospravedlnení: zástupcovia MPRV SR

 

Termín a miesto konania:

·         21. februára 2013, zasadačka SOŠ pod Bánošom 80, B. Bystrica

 

Účastníci:

prihlásených spolu 22, z celkovo prihlásených 19 zástupcov cieľových skupín sa  podujatia zúčastnilo 15 z toho boli prítomní zástupcovia 3 MAS, 3 VSP a 7 – záujemcov o vytvorenie nových VSP. Celkom s lektormi a s organizátorom sa podujatia zúčastnilo 17 účastníkov. (Prezenčná listina je v prílohe).

 

Priebeh podujatia: 

Stretnutie sa konalo v malej zasadačke SOŠ Pod Bánošom v B. Bystrici. Na úvod regionálny koordinátor privítal účastníkov a ospravedlnil zástupcov MPRV SR, predstavil program a jeho zmeny a informoval o pripravovaných aktivitách NSRV a aktuálnych výzvach k PRV.

Prvý informačný blok pozostával z informácií výborov NSS MAS týkajúcich sa aktivít v oblasti advokácie (M. Kubaliaková) a regionálneho značenia (M. Kukučková). Druhý infoblok pozostával z dvoch tém: P. Rusnák informoval o stave príprav PRV na nové programovacie obdobie – z výstupov pracovnej skupiny pre PRV a V. Laššák z BBSK informoval o pripravovanej podpore pre MAS a VSP. Potom nasledoval pracovný workshop zameraný na tvorbu a typy partnerstiev

Po obednej prestávke nasledovala prednáška p. Rusnáka o možnostiach a typoch spolupráce medzi mestom a vidiekom, ku ktorej bola veľmi bohatá diskusia. Poslednou témou pracovného stretnutia bolo upresnenie spolupráce MAS a RP NSRV pre BB kraj pri realizácii spoločných aktivít a na záver boli dojednané a prijaté konkrétne úlohy zástupcov MAS/VSP.

 

Závery a podnety z podujatia:

Účastníci ocenili aktuálne informácie o príprave PRV, podpore pre MAS/VSP z VÚC a vyjadrili veľké sklamanie z neúčasti zástupcov MPRV SR. Najviac boli sklamaní z meškania legislatívnej podpory prípravy na nové programové obdobie a z nevyjasnenosti formovania nového prístupu Leader na Slovensku.

Veľkým prínosom pracovného workshopu a možností spolupráce medzi mestom a vidiekom bolo zadefinovanie návrhu územných typov VSP a návrhu demarkačných línií. Zástupcovia MAS a VSP z BB kraja sa zhodli na formovaní nasledovných typov územných  partnerstiev:

a.    vidiecke partnerstvá  - vo vidieckych územiach (pre SR do 70 obyv/km2), kde môžu byť súčasťou aj mestá do 10.000 obyvateľov

b.    vidiecko - mestské – ide o partnerstvo vytvorené zdola nahor medzi mestským sídlom a vidieckym územím, alebo medzi viacerými mestskými sídlami a priľahlým vidieckym územím

c.    mestské partnerstvo – mestá nad 20.000 obyvateľov (ak nie sú súčasťou partnerstva medzi mestom a vidiekom) alebo aj partnerstvo mestských častí, ak má min 10.000 obyvateľov a nachádza sa v meste nad 50.000 obyvateľov

d.    partnerstvo v rámci FLAG – rybné MAS – na území sa nachádza minimálne 50% vodných plôch

pričom vidiecke partnerstvá by boli financované z PRV a ostatné z OP pre politiku súdržnosti. Podporili myšlienku multifondového financovania stratégií zo všetkých fondov

V záverečnej časti stretnutia sa účastníci dohodli na úzkej a konkrétnej spolupráci na najbližšie obdobie:

1.    návšteva talianskych partnerov v BB kraji:

o   centrom pobytu talianskych hostí bude penzión Starý hostinec vo Sv. Antone

o   odborný program pomôžu pripraviť a zabezpečiť MAS Zlatá cesta, MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a MAS Podpoľanie, podľa návrhu vypracovaného regionálnym koordinátorom

2.    jarné dni vidieka v BB kraji

o   budú organizované v dňoch 26.-27.4. v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom, Slovenským zväzom včelárov a OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska

o   podujatie bude zamerané na otvorenie turistickej a poľnohospodárskej sezóny, v prvý deň bude odborná konferencia a na druhý deň jarmok, hlavnou témou bude propagácia jahňaciny, farmárskych produktov, remesiel a tradícií 

o   MAS a VSP zozbierajú tradičné regionálne recepty na baraninu a jahňacinu a tieto budú spropagované počas podujatia, podobne ako aj podujatia venované uchovávaniu regionálnych gastronomických špecialít

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 22.2.2013, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102