február 2012 – výmena skúseností z implementácie Leader

20.02.2012 09:06

pracovné stretnutie MAS a VSP s RP NSRV B. Bystrica v rámci regionálnej spolupráce zamerané na výmenu skúseností a poznatkov z implementácie prístupu Leader v Banskobystrickom kraji a z uskutočnených odborných exkurzií a koordináciu spolupráce RP NSRV pre Banskobystrický kraj s MAS a VSP na aktivitách v roku 2012

 

Ciele:

-       oboznámenie sa s výsledkami implementácie prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

-       diseminovať poznatky a skúsenosti z odborných exkurzií do Rakúska a Talianska

-       spoznanie spôsobov implementácie prístupu Leader v krajinách V4

-       získanie informácií o navrhovanom nariadení pre budúci Leader

-       vzájomná výmena skúseností z doterajšej implementácie ISRÚ

-       získanie informácií z pracovných skupín NSS MAS

-       sformovanie námetov pre budúci Leader

-       koordinácia spolupráce RP NSRV s MAS/VSP v roku 2012

Cieľová skupina:

-       zástupcovia MAS a VSP v BB kraji

 

Program podujatia:

1.    deň:

-          súčasný stav a problémy implementácie Leader v BB kraji

-          skúsenosti z implementácie Leader v Rakúsku, Taliansku a v BB kraji

-          poznatky z krajín V4  a návrhy nových nariadení pre budúci Leader

2.    deň:  

-          zhrnutie poznatkov a skúseností a podnety pre budúci Leader

-          informácie o výsledkoch pracovných skupín NSS MAS

-          koordinácia spolupráce RP NSRV a MAS/VSP v roku 2012

-          zhrnutie a závery stretnutia

 

Lektori:

M. Prieberová , J. Bačíková (MAS Zlatá cesta), A. Galčíková, M. Pavlovkinová (MAS PKP),     E. Jankovičová (MAS Podpoľanie), M. Vaškovičová, M. Kubaliaková (MAS Malohont),              P. Rusnák (RP NSRV BB)    

 

Termín a miesto konania:

-          9. – 10. februára 2012, hotel Aquatermal, Dolná Strehová

 

Účastníci:

Plánovaných 20 účastníkov, zúčastnilo sa celkom v prvý aj druhý deň 21.

 

Priebeh podujatia: 

Stretnutie malo pracovný a interaktívny charakter. Prvý deň bola prvá časť venovaná stavu implementácie prístupu Leader v Banskobystrickom kraji a diseminácii skúseností a poznatkov získaných počas odborných exkurzií do Rakúska a Talianska, ale aj z implementácie Leader doma. Druhá časť mala informačný charakter a regionálnym koordinátorom boli predstavené hlavné črty prístupu Leader v krajinách V4 a na záver kľúčové informácie o budúcom prístupe Leader, ako je zakotvený v návrhu nariadení EK.

Na druhý deň v úvode  boli zhrnuté podnety pre budúci Leader a zastupkyňami pracovných skupín v NSS MAS boli predstavené  ich výsledky v oblasti prípravy spoločného stanoviska k budúcnosti Leader a v príprave koordinácie regionálnej značky.

V druhej časti programu sa účastníci venovali hlavne vzájomnej spolupráci a koordinácii aktivít v roku 2012 a na záver sa účastníci dohodli na spoločných záveroch k budúcnosti Leader a k plánu aktivít na rok 2012

Závery a výsledky podujatia:

Účastníci podujatia považujú realizáciu tohto podujatia za veľmi prospešnú a užitočnú, a to nielen z hľadiska dosiahnutých spoločných výstupov, ale aj z hľadiska vzájomnej výmeny skúseností a bližšieho spoznávania. Na záver stretnutia sa dohodli na nasledovnom:

·         výsledky prístupu Leader v kraji je potrebné odprezentovať aj na BBSK a znovu otvoriť otázku spolufinancovania stratégií zo strany BBSK,

·         odborné exkurzie sú značným prínosom pre skvalitňovanie činností a aktivít v prospech rozvoja vidieka a je potrebné i naďalej organizovať odborné exkurzie do zahraničia,

·         zo všetkých krajín V4 je realizácia prístupu Leader na Slovensku najviac podcenená a to nielen finančne, ale aj kapacitne. Náš Leader i napriek tomu, že Slovensko je druhou najvidieckejšou krajinou EU, je zo všetkých krajín V4 najmenej prepracovaným, najmenej napĺňa myšlienku integrovaného rozvoja a je naň aj najmenej finančných zdrojov. V poľskom modeli oceňujeme hlavne vytvorenie samostatného opatrenia v osi 4 – malé projekty, ktoré najlepšie vystihuje princípy prístupu Leader. V Maďarsku majú najviac zdrojov vyčlenených na Leader- až 5,5% a majú veľmi dobre prepracovaný diferencovaný prístup k financovaniu stratégií a v českom modeli oceňujeme hlavne podporu prístupu Leader z národných zdrojov a aj na regionálnej úrovni.

·         je potrebné čím skôr predložiť požiadavky pre budúci Leader v SR na Riadiaci orgán (tvoria samostatnú prílohu)

·         v roku 2012 sa spolupráca MAS/VSP z RP NSRV zameria predovšetkým na propagáciu domácich producentov a domáce výrobky a tradičné jedlá. Tie sa budú prezentovať už v apríli na Agrotravel v Poľsku, v máji na European Market vo Francúzsku a na jeseň prostredníctvom farmárskeho jarmoku v B. Bystrici. Okrem toho sa založí v rámci Slow Food, konvívium Banská Bystrica a v prípade úspešnej registrácie sa predstaví aj na Salone del Gusto v októbri v Turíne. MAS/VSP behom mesiaca február vytvoria prehľad reprezentatívnych predstaviteľov pre jednotlivé plánované podujatia a tie budú slúžiť aj pre propagáciu domácich producentov v sieti NSRV a v masmédiách,

·         druhou najvýznamnejšou témou spolupráce je prezentácia a propagácia  dobrých príkladov praxe realizácie projektov PRV SR 2007 – 13. MAS/ VSP do konca apríla vypracujú návrhy vhodných dobrých príkladov praxe za Os 1,  Os 3 a za Leader, ktoré budú slúžiť pre publikáciu v sieti NSRV a aj v masmédiách,

·         všetky zozbierané poznatky a skúsenosti z implementácie prístupu Leader v našom kraji, v krajinách V4, ako aj v navštívených krajinách EÚ, budú publikované v samostatnej informačno-propagačnej brožúrke RP NSRV, spolu aj s podnetmi pre budúce programovacie obdobie.

·         v mesačníku Náš kraj by sa v mesiaci február mali odprezentovať výsledky prístupu Leader v BB kraji, v mesiaci marec by sa mali publikovať poznatky a skúsenosti s implementáciu prístupu Leader v krajinách V4 a z odborných exkurzií do zahraničia

a v mesiaci apríl by bola rubrika venovaná 3. výročiu fungovania RP NSRV. Od mája by sa postupne začali prezentovať jednotlivé úspešné projekty PRV SR 2007 – 13 po jednotlivých osiach, tak ako ich budú MAS /VSP postupne odporúčať,

·         koncom apríla, začiatkom mája zorganizuje RP NSRV informačný deň (dni) určený hlavne pre malé obce, podnikateľov v CR  a pre členov MAS/VSP pravdepodobne na Prednej Hore s prezentáciou dobrých príkladov praxe a informáciami o nových výzvach,

·         RP NSRV BB by malo hľadať cesty zlepšenia komunikácie hlavne s malými obcami a pokúsiť sa ich získať za členov NSRV.

 

 

 

V Banskej Bystrici 13.2.2012, spracoval Peter Rusnák

 

Samostatné prílohy:

Zhrnutie zásad pre tvorbu Leader po roku 2013

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102