Február 2010 – Seminár Leader: Regionálna spolupráca MAS

18.02.2010 10:57

 

Jednodenný pracovný seminár pre MAS z Banskobystrického a Žilinského kraja zameraný na vzájomnú informovanosť, výmenu skúseností a regionálnu spoluprácu v rámci NUTS II Stredné Slovensko

 

Ciele:

-          zlepšenie vzájomnej informovanosti

-          výmena skúseností z doterajšej činnosti MAS

-          vzájomná spolupráca a koordináciu aktivít MAS na strednom Slovensku

-          príprava námetu spoločného projektu

-          získanie spätnej väzby

 

Cieľová skupina:

-          kľúčové osobnosti MAS BB a ZA kraja

 

Program podujatia:

-          aktuálne informácie RP NSRV BB

-          výmena skúseností a konzultácie k 1. výzve MAS

-          výmena skúseností a konzultácie k chodu MAS

-          regionálna a národná spolupráca – námety spoločných projektov

-          regionálna spolupráca a koordinácia aktivít RP NSRV BB a MAS

 

Lektori: P. Jurčišin (PPA), V. Kornerová (MAS Horný Liptov), P. Rusnák (RP NSRV BB)

 

Termín a miesto konania:

-          Hotel Rohozná, Brezno – Rohozná, 16. február 2010

 

Účastníci:

Celkom prihlásených 23 účastníkov, skutočná účasť 18 – z toho MAS Malohont, MAS – 4, Podpoľanie – 4, MAS Horný Liptov – 4, MAS Chopok-juh – 3, PPA – 1, RP NSRV BB – 2.

Ospravedlnili sa 5-ti zástupcovia MAS Chopok-juh.

 

Zhrnutie, výsledky:

Seminár pozostával z dvoch častí, dopoludňajší program bol venovaný predovšetkým aktuálnym problémom MAS s prípravou 1. výzvy a chodu MAS. Druhá, popoludňajšia časť, bola venovaná spolupráci MAS a koordinácii spolupráce MAS a RP NSRV.

Účastníci ocenili možnosti priamej konzultácie otvorených otázok s lektorom z PPA a možnosti vzájomnej výmeny skúseností z doterajšej činnosti MAS. Predložili zástupcovi PPA problémy hlavne v súvislosti s finančným riadením a výberom a hodnotením projektov.

V rámci druhej časti sa zúčastnené MAS zhodli na námete spoločného projektu a dohodli si ďalšie stretnutie po výzve na opatrenie 4.2 PRV. Vyslovili nespokojnosť s obmedzením možnosti spolupráce len na neinvestičné projekty, čo limituje výber hlavne zahraničných partnerov pre projekty spolupráce. MAS BB kraja si dohodli pravidlá spolupráce pri realizácii a koordinácii aktivít s RP NSRV BB a s partnermi v roku 2010. 

 

Spätná väzba - požiadavky MAS smerom k Riadiacemu orgánu a PPA:

-          upraviť výšku hmotného finančného majetku v usmernení a v zmluvách v súlade so zákonom o účtovníctve

-          upraviť v usmernení postupy výberu projektov tak, aby bolo možné po administratívnej kontrole vyžiadať doplnenie chýbajúcich údajov a náležitostí v Žiadosti o NFP

zlepšiť prístup k aktuálnym informáciám, napr. vytvorením samostatnej rubriky pre MAS na web stránke PPA, kde budú zverejňované odpovede na aktuálne otázky

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102