EU Programu Kultúra 2007 - 2013

01.06.2010 09:36

Dňa 17.5.2010 sa konal Informačný deň Kultúra 2010, ktorého hlavnou náplňou bolo poskytnúť bližší pohľad na program pre podporu spolupráce medzi kultúrnymi subjektmi v Európe za účelom vyzdvihnutia významu spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. Európska komisia podporuje kultúru dvoma spôsobmi:

1. Prostredníctvom kultúrnej politiky, ale aj premietaním kultúrneho rozmeru do iných oblastí záujmov EÚ, ako napríklad do politík priemyslu, či hospodárskej súťaže;

2. Priamou finančnou podporou.

Finančná podpora sa uskutočňuje prostredníctvom Programu Kultúra (2007 - 2013) , ale aj cez iné akcie, ako napríklad v rámci regionálnej politiky. Tieto dva aspekty sú vzájomne prepojené, keďže program bol vytvorený tak, aby slúžil rozvoju politiky v oblasti kultúry, a napokon aj vyzdvihoval spoločné kultúrne hodnoty s ohľadom na podporu kultúrneho dedičstva, zdieľaného európskymi národmi.

Uzávierka na podávanie žiadostí pre projekty 2011 je 1. Októbra 2010. Projekty budú zahájené 1. mája 2011. Pre program Kultúra je k dispozícii celková suma 400 miliónov EÚR na obdobie 2007-2013.

Cieľ programu: Cieľom programu je posilniť kultúrny priestor zdieľaný občanmi Európy prostredníctvom rozvoja medzinárodnej kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi a aj kultúrnymi inštitúciami krajín zúčastnených na programe, s cieľom podporiť vznik európskeho občianstva. Program podporuje projekty spolupráce, organizácie, propagačné aktivity a výskum vo všetkých kultúrnych odvetviach, okrem audiovizuálneho odvetvia – pre toto odvetvie je samostatný program (MEDIA).

Oprávnení žiadatelia: verejné alebo súkromné organizácie s právnou subjektivitou, s hlavnou činnosťou v oblasti kultúry. Žiadatelia musia mať svoje sídlo v jednej z oprávnených krajín, a to: členské štáty EÚ, krajiny EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a krajinami, kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie (Chorvátsko, Turecko, Bývalájuhoslovanská republika Macedónsko), Srbsko a Čierna Hora.Krajiny, ktoré nie sú zaradené na zoznam oprávnených krajín, sú zaradené do skupiny tretích krajín.

Oblasti činnosti podporovaných v rámci programu, ktoré sú zoskupené do troch opatrení:

1. Podpora kultúrnych projektov (oblasť činností 1.) približne 77% z programového rozpočtu, 3 kategórie : Oblasť činnosti 1.1: Projekty viacročnej spolupráce: 6 partnerov zo 6 rôznych oprávnených krajín a jeho trvanie je 3-5 rokov. (poskytnutie grantov v rozmedzí 200 000 až 500 000 EÚR , podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 %

oprávnených nákladov.). Opatrenie 1.2.1- Projekty spolupráce: 3 partneri z 3 oprávnených krajín a jej trvanie je až 2 roky. (poskytnutie grantov v rozmedzí 50 000 - 200 000 EÚR, podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov). Opatrenie 1.2.2Projekty literárnych prekladov, kde doba trvania je až 2 roky. (poskytnutie grantov v rozmedzí 2 000 - 60 000 EÚR, podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov). Oblasť činnosti 1.3: Projekty kultúrnej spolupráce s tretími krajinami: 3 partneri z 3 oprávnených krajín a jej trvanie je až 2 roky. (poskytnutie grantov v rozmedzí 50 000 - 200 000 EÚR, podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov).

2. Podpora organizácií aktívnych na európskej úrovni v oblasti kultúry (oblasť činností 2.) : približne 10% z programového rozpočtu.

Kultúrne organizácie, ktorých aktivity alebo plánované aktivity sú na európskej úrovni v oblasti kultúry, môžu získať grant na svoje prevádzkové náklady. V rámci tejto oblasti činnosti sa grant udeľuje vo forme podpory prevádzkových nákladov spojených s realizáciou pracovného programu týchto prijímateľských organizácií. V rámci tejto oblasti činnosti sú oprávnené štyri kategórie organizácií: (a) veľvyslanci,(b) siete organizácií podporujúcich kultúru,(c) festivaly,(d) politické štruktúry na podporu kultúrnej politiky Granty majú rozličné limity v závislosti od každej kategórie. Limity sa pohybujú od 100 000 do 600 000 EUR. Avšak podpora z EÚ nesmie byť vyššia ako 80 % všetkých oprávnených nákladov, alebo predpokladaných nákladov na navrhovaný pracovný program.

3. Podpora analýz, zberu a šírenia informácií a zvyšovania vplyvu projektov v oblasti kultúrnej spolupráce (oblasť činností 3.) : približne 5% z programového rozpočtu. Podpora Európskej únie je určená projektom zameraným na analýzu a šírenie aktivít, ktorých cieľom je zber a výskum údajov ako reakcia na potrebu dôkladnej kvantitatívnej evidencie v oblasti kultúry, ako aj ich hodnotenia s ohľadom na ciele programu Kultúra.

Viac informácií o programe, Sprievodca programom a kultúrne kontaktné miesta:

https://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

https://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Sprievodca programom v Slovenskom jazyku:

https://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/programme_guide_culture_11_2009_sk.pdf

Kultúrne kontaktné miesto:

https://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102