Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013

16.05.2013 13:01

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nové Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programoch

 Pro Slovakia, Kultúra znevýhodnených skupín a Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť.

Upozornenie:

 • žiadosť musí byť podpísaná, pevne zviazaná (hrebeňová väzba, tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, vrátene príloh, musia byť očíslované,
 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii  je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011  č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti,
 • žiadosť nie je možné dopĺňať. Opätovná elektronická registrácia je možná až po vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí (ďalšieho kola),
 • dotácia na projekty realizované v roku 2013 bude poukázaná na účet prijímateľa až po akceptovaní vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2012.

Všeobecné informácie

 • Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
 • Výnos z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
 • Smernica č. 6/2012 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvy v roku 2013.
 • Návrhy zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2013.
 • Kontakty na tajomníkov jednotlivých programov.

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2013

Termín uzávierky

28. jún 2013

Dotačné programy

5 Pro Slovakia - NOVÁ VÝZVA!

(účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva - NOVÁ VÝZVA!

(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť - NOVÁ VÝZVA!

(účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

Zdroj: MK SR

 


Informáciu Vám sprostredkovalo:
Združenie pre rozvoj vidieka
www.rozvojvidieka.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102