Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013

05.11.2012 10:24

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2013 pre program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť a Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva s termínom uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie – 11.1.2013 .

Upozorňujeme vás, že

·  pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti,

·  žiadosť nie je možné dopĺňať. Opätovná elektronická registrácia je možná až po vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí (ďalšieho kola),

·  dotácia na projekty realizované v roku 2013 bude poukázaná na účet prijímateľa až po akceptovaní vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2012.

Linky pre bližšie informácie:

https://www.culture.gov.sk/vdoc/636/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-20d.html

 

https://www.culture.gov.sk/vdoc/636/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva-20c.html

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102