Dosiahnuté výsledky v realizácii priorít za obdobie do roku 2008

16.07.2009 16:14

a)      Šírenie informácií a výmena skúseností

Prvými aktivitami po vzniku BB VIPA bolo, ale aj je jeho permanentnou činnosťou, šírenie informácií a výmena skúseností a dobrých príkladov.

Dôležitým krokom pre naštartovanie činnosti BB VIPA v oblasti šírenia informácií a výmeny skúseností bol projekt „Zvýšenie účasti verejnosti na rozvoji vidieka“ podporený Nadáciu otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) a realizovaný od novembra 2002 do decembra 2003. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo 76 informačných a vzdelávacích podujatí s 2 411 účastníkmi, boli vydané 4 propagačné a informačné materiály a vďaka šíreniu dobrých skúseností a príkladov v rámci informačných podujatí, vzniklo 9 nových vidieckych mikroregiónov. Tento projekt výrazne prispel k informovanosti vidieckych subjektov o podpornej politike a nástrojoch pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka. Zároveň si BB VIPA vytvoril pozíciu lídra v kraji v oblasti poskytovania informácií pre vidiecke subjekty. V informačnej činnosti pokračoval formou poskytovania pravidelného informačného servisu prostredníctvom e-mailovej konferencie, v ktorej boli zapojené všetky mikroregióny, komunikačné centrá (KC) a členovia BB VIPA. V rámci podujatia For Región, organizovaných BB EXPO v Banskej Bystrici, BB VIPA pravidelne od roku 2004 organizuje samostatný odborný seminár k rozvoju vidieka. V rokoch 2003 – 2005 organizoval BB VIPA každoročne stretnutia zástupcov KC k výmene skúseností a dobrých príkladov, z ktorých vznikli aj podnety a námety pre zlepšenie financovania KC a potreby dovzdelávania členov KC.

V septembri až novembri 2005 v rámci projektu OZ VIPA SK „Verejná diskusia k novej vidieckej politike SR“ vyvinul BB VIPA aktivity na podporu organizovania verejných diskusií v Banskobystrickom kraji. Cieľom verejných diskusií bolo zozbieranie skúseností z realizácie projektov v rámci štrukturálnych fondov, zistenie názorov subjektov pôsobiacich na vidieku na možnosti novej vidieckej politiky EÚ, nápady na možné riešenia existujúcich problémov a návrhy na priority rozvoja vidieka. Vďaka aktivite OZ Vidiecky parlament Banskobystrického kraja bolo realizovaných v Banskobystrickom kraji až šesť stretnutí namiesto plánovaných dvoch. Zúčastnilo sa na nich 172 zástupcov inštitúcií, mikroregiónov, samospráv, podnikov, podnikateľov a občianskych združení.  

Realizáciou 3 krajských konferencií LEADER v rokoch 2006-07 zahájil BB VIPA informačnú kampaň k príprave na prístup Leader. Na každom seminári bolo prítomných cca 100 účastníkov z celého kraja a sponzorsky ich podporili poľnohospodári a RPPK.

Nevyhnutnou súčasťou a potrebou pre šírenie informácií je vytvorená databáza subjektov zaoberajúcich sa rozvojom vidieka. V rámci mapovania zdrojov na projekte „Strategické akčné plány rozvoja vidieka BBSK“ v roku 2006 boli vypracované podrobné databázy po jednotlivých vidieckych regiónoch. Zároveň boli zmapované aj všetky mikroregióny a KC a ich kapacity, ako aj miestne printové média, do ktorých členovia BB VIPA prispievajú a šíria tak dobré príklady a skúsenosti z praxe na miestnej úrovni.                                                        

Regionálna rada (RR) i členovia BB VIPA pravidelne prispievajú aj do spoločného časopisu OZ VIPA SK a VOKA – Náš vidiek, kde publikujú články o aktivitách a dosiahnutých výsledkoch na národnej úrovni.

Pravidelne, minimálne 1 x do roka sú prezentované aktivity a činnosť BB VIPA a jeho členov v STV v relácii Regionálny denník a v regionálnom vysielaní Rádia Regina. BB VIPA prezentoval svoj program a výsledky svojej činnosti aj v Zastupiteľstve BBSK vo februári 2006 a z tejto prezentácie bola spracovaná relácia v AZ televízii spolu aj s rozhovorom s predsedom BB VIPA.  

V roku 2008 BBSK finančne podporil informačné a poradenské aktivity BB VIPA prostredníctvom objednávky na zabezpečenie „Poradenstva pre samosprávy o podmienkach a možnostiach financovania projektov z národných a európskych zdrojov v roku 2008 pre rozvoj vidieka v BBSK“. V rámci tejto aktivity členovia BB VIPA realizovali cca 80 individuálnych a skupinových konzultácií o podporných nástrojoch a príprave projektov pre rozvoj vidieka s prioritným zameraním na prístup Leader Prostredníctvom e-mailovej konferencie bolo spracovaných a rozposlaných 102 informačných správ.

V roku 2008 sa BB VIPA angažoval aj ako kontaktná a koordinačná inštitúcia všetkých verejno-súkromných partnerstiev, ktoré BBSK podporil v príprave Integrovaných stratégií rozvoja územia a zorganizoval 3 konzultačné semináre k opatreniam 4.1 a 4.3 PRV so zástupcami MP SR, PPA a poslancami Z-BBSK.

 b)    vzdelávanie a príprava ľudských zdrojov

Vzdelávaniu a budovaniu ľudských kapacít venuje BB VIPA veľkú pozornosť, vzhľadom k tomu, že len vzdelaní a informovaní miestni ľudia sú schopní realizovať zmeny a prispieť k rozvoju vidieka. Nevyhnutným predpokladom pre šírenie nových zručností a zaškoľovania miestnych odborníkov pre potreby rozvoja vidieka bolo, aby BB VIPA mal schopných a vzdelaných lektorov a školiteľov. Okrem získaných vonkajších externých školiteľov pre potreby vzdelávania, má BB VIPA aj vlastných vyškolených lektorov, ktorí sa vzdelávali na vlastné náklady, alebo sa zúčastnili vzdelávacích projektov, prípadne sa vzdelávali praxou. Vlastné odborné kapacity si BB VIPA vybudoval hlavne realizáciou projektu : „Trvaloudržateľný rozvoj znevýhodnených vidieckych oblastí“ od mája 2004 do októbra 2005 v rámci Technickej pomoci SAPARD, keď si vyškolil 6 vlastných expertov pre prístup Leader. V roku 2008 bolo v rámci školenia pre MAS zabezpečovaného MP SR vyškolených 7 členov BB VIPA, z toho 4 členovia Regionálnej rady.

Vlastný vzdelávací projekt realizoval BB VIPA v období január 2005 – február 2007. Tento projekt bol realizovaný na základe zistených požiadaviek potreby a foriem dovzdelávania na vidieku na spoločných stretnutiach vo vidieckych komunitách. Tak vznikol aj jeho názov „Na vidieku pre vidiek“ a bol zameraný na priblíženie odborného vzdelávania v oblasti vidieckeho cestovného ruchu k vidieckym obyvateľom v pilotnom hontianskom regióne. Výsledkom bolo vytvorenie 6 centier dištančného vzdelávania v Komunikačných centrách a v i-domoch v okresoch V. Krtíš, Krupina a B. Štiavnica a vyškolených 70 absolventov v siedmich vzdelávacích moduloch pre prípravu odborných pracovníkov vo vidieckom cestovnom ruchu spomedzi nezamestnaných a absolventov stredných škôl.

Skúsenosti z tohto projektu preukázali, že vzdelávanie je veľmi náročnou činnosťou pre dobrovoľnícku organizáciu a preto Regionálna rada BB VIPA previedla vzdelávanie a budovanie dištančných centier vzdelávania na svoju dcérsku organizáciu SeDeM, n.o. (ktorú zriadila v roku 2002 hlavne pre účely vzdelávania na vidieku) formou dohody o spolupráci. Na základe tejto dohody SeDeM, n.o. akreditovala v roku 2006 okrem kurzu Pracovník vo vidieckom CR ešte 3 ďalšie kurzy:

-          Budovanie kapacít na vidieku pre prístup LEADER, číslo akreditácie 2283/2007/194/1

-          Manažment rozvoja obce, číslo akreditácie 2283/2007/58/1

-          Manažér rozvoja vidieka, číslo akreditácie 2283/2007/58/2

V roku 2007 bol aplikovaný kurz Pracovník vo vidieckom CR na Teplom Vrchu a v roku 2008 SeDeM, n.o. na základe akreditovaného kurzu Budovanie kapacít pre prístup Leader, bola dodávateľom služieb pre prípravu a spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Hornohrad. Podpore prípravy MAS sa v rokoch 2007-08 venovali viacerí členovia BB VIPA. Vo všetkých piatich MAS z BB kraja, ktoré si podali žiadosti o implementáciu Integrovanej stratégie boli aktívne zapojení vyškolení členovia BB VIPA a pričinili sa o prípravu a zaškolenie miestnych manažmentov MAS.

BB VIPA v roku 2007 uzavrela dohodu o spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva s BBSK a v roku 2008 aj so Strednou odbornou školu Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

Kapacitu vyškolených lektorov BB VIPA využívajú aj iné vzdelávacie inštitúcie vo svojich vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj vidieka a projektový manažment. Predseda BB VIPA pôsobí aj ako externý učiteľ na UMB a SOŠ Pod Bánošom 80 v B. Bystrici.

 c)     spolupráca a budovanie inštitucionálnych kapacít

Budovaniu inštitucionálnych kapacít sa BB VIPA venuje od svojho vzniku. Ide predovšetkým o budovanie inštitucionálnej podpornej siete pre rozvoj vidieka, ale aj o vytváranie partnerstiev na podporu rozvoja vidieka. Budovanie kapacít je prispôsobené konkrétnym regionálnym špecifikám, ktoré sú v regiónoch rozdielne. Každý región má sa svoje špecifiká a potrebuje aj špecifický prístup.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102