december 2011 - výmena skúsenosti s implementáciou PRV SR 2007 - 13

05.12.2011 09:40

pracovné stretnutie kľúčových aktérov rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji,  zamerané na výmenu skúseností s implementáciou PRV v Banskobystrickom kraji, skvalitnenie vzájomnej spolupráce a sprostredkovanie informácií o pripravovanej podpore rozvoja vidieka po roku 2013

 

Ciele:

-       výmena skúseností a poznatkov a zvýšenie odbornosti

-       zlepšenie a možnosti vzájomnej spolupráce

-       oboznámenie sa so stavom implementácie PRV SR v BB kraji

-       prezentácia návrhu opatrení PRV po roku 2013

-       príprava a odborné vzdelávanie odborníkov pre rozvoj vidieka na SOŠ

-       príprava spoločného podujatia na podporu vidieka v roku 2012

Cieľová skupina:

-                     kľúčoví aktéri rozvoja vidieka - zástupcovia MAS, združení, obcí, spolkov, SOŠ,

farmárov, vidiecki aktivisti 

Program podujatia:

-       stav implementácie PRV SR 2007-13 – os 1,3 a 4 v Banskobystrickom kraji

-       budúca SPP - návrh opatrení návrhu nariadenia EU o rozvoji vidieka

-       problémy odbornej prípravy na stredných školách a ich riešenia

-       príprava spoločného podujatia MAS, RPPK. SZV, SZZ a mesta BB v roku 2012

Lektori:

Naděžda Turčániová (pracovníčka PPA Zvolen), Pavol Fiľo (riaditeľ SOŠ Pod Bánošom, BB), Peter Rusnák (RP NSRV B. Bystrica)

Termín a miesto konania:

-          2. decembra 2011, Stredná odborná škola, Pod Bánošom B. Bystrica

Účastníci:

Plánovaných 20 účastníkov, zúčastnilo sa celkom 15, ospravedlnili sa zástupcovia RPPK, nakoľko mali spoločné rokovanie 1.12. na Bzovíku, na ktorom sa zúčastnil aj RK

 

Zhrnutie, výsledky:

Stretnutie malo pracovný charakter. Prvý blok pozostával z informácií o stave implementácie osi 1,3 a 4 PRV SR 2007-13. Prezentácia stavu implementácie za Banskobystrický kraj v porovnaní so SR zabezpečila pani Turčaniova z pracoviska PPA v Zvolene a prehľad stavu implementácie ISRU a chodu MAS za MAS v BB kraji doplnil P. Rusnák na základe výsledkov ankety uskutočnenej v novembri.

Druhý blok bol zameraný na budúcu SPP a P. Rusnák odprezentoval podrobne navrhované opatrenia z návrhu nariadenia EÚ pre rozvoj vidieka na obdobie 2014-20. K prednáške bola aj diskusia, z ktorej vyplynulo, že rozsah opatrení je široký a zameraný hlavne na environment, malých a mladých farmárov. Účastníci sa zhodli, že je potrebné tieto návrhy prerokovať aj v MAS a požiadali prednášateľa o dodanie prednášky.

 Posledný blok rokovania bol venovaný dvom témam – problematike vzdelávania pre potreby rozvoja vidieka a možnostiam vzájomnej spolupráce v roku 2012.

Pán riaditeľ SOŠ prezentoval výsledky postupnej transformácie školy na centrum vzdelávania pre potreby vidieka a účastníkom predstavil i realizované projekty a novo vybavenú učebňu pre e-learningové celoživotné vzdelávanie.

Na záver sa účastníci po dlhšej diskusii zhodli na spoločnej realizácii propagačno-prezentačnej aktivity na podporu vidieka v B. Bystrici v októbri 2012 a dohodli sa na vytvorení a i zložení spoločnej pracovnej skupiny pre prípravu aktivity pod vedením regionálneho koordinátora.

 

 

V Banskej Bystrici 2.12.2011,

spracoval: Peter Rusnák

 

Fotodokumentácia z aktivity

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102