december 2011 – účasť na 3. medzinárodnej konferencii NSRV

21.12.2011 09:13

dvojdenná konferencia zameraná na tému strednodobé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-13 a nová politika rozvoja vidieka.

Ciele konferencie:

Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne informácie o strednodobom hodnotení implementácie PRV SR 2007-2013 a zároveň iniciovať diskusiu k príprave na implementáciu novej politiky rozvoja vidieka EÚ v budúcom programovacom období na základe zverejneného návrhu nariadenia Európskej komisie.

 

Cieľová skupina:

-          členovia NSRV, MAS a ich sieti,  odborná verejnosť, zástupcovia ministerstiev rezortu pôdohospodárstva

Termín a miesto konania:

-          Senec 13. – 14. 12. 2011

 

Program podujatia

1.deň:

-          Stav implementácie osi 4 Leader v SR – I. Kocianová, MP SR

-          Stav vyhodnotenia projektov v rámci osi 4 Leader  - P. Jurčišin, PPA

-          Nová politika rozvoja vidieka v EÚ a budúcnosť prístupu Leader v návrhu nariadenia EK pre nasledujúce programovacie obdobie – Gyorgy Mudri, DG AGRI, EK

-          Program rozvoja venkova v ČR a Celostátní síť pro venkov – Z. Dvořáková, MZ ČR

-          Skúsenosti s implementáciou prístupu Leader v MR, názory na budúcnosť rozvoja vidieka, možnosti vzájomnej spolupráce medzi sieťami a MAS – A. Parizán, MR

-          Podpora Európskej siete rozvoja vidieka prístupu Leader – I Papageorgiou, kontaktný bod Európskej siete rozvoja vidieka

-          Fínska skúsenosť s Leadrom – R. Viinanen MAS z regiónu Laponska, Fínsko

-          Leader v Estónsku – K. Mihhejev, Ministerstvo poľnohospodárstva, Estónsko

-          Činnosť NSRV SR v roku 2011 – M. Gondová NSRV SR

-          Návrh NS MAS ČR na budúcnosť Leader  F.Winter, J. Kirst, NS MAS ČR

-          Podpora rozvoja vidieka regionálnou samosprávou – Š. Králik, NSK

-          Diskusia s ministrom PRV SR Ž. Šimonom

-          Poznatky MAS z implementáciou prístupu Leader a podnety pre k jeho budúcnosti – A. Hradiská, NSS MAS, MAS Lev

-          Výsledky ankety slovenských MAS k prístupu Leader, J. Ondračka, NSS MAS

2.deň:

-          Jednanie v štyroch pracovných skupinách

-          Prezentácia výsledkov pracovných skupín

-          Súčasnosť a budúcnosť prístupu Leader z pohľadu MAS združených v NSS MAS – J. Bódi, NSS MAS

-          Ukončenie konferencie, závery  – I Kocianová, MPRV SR

 

Zhrnutie, závery:

Program bol zameraný predovšetkým na prístup Leader a umožnil účastníkom získať prehľad o stave jeho implementácie v SR, o prístupe Leader v Českej republike, Maďarsku, Fínsku a v Estónsku, ale aj  zámery EU do budúcnosti, ako aj postoje slovenských MAS k súčasnosti a budúcnosti Leader.

 

V Banskej Bystrici  15.12. 2011, spracoval. Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102