DECEMBER 2009 – Infobulletin RP NSRV B. Bystrica

20.01.2010 09:50

 

Táto aktivita bola dodatočne odsúhlasená a zaradená do plánu aktivít na 4. štvrťrok 2009.

Názov infobulletinu: Rozvoj vidieka v Banskobystrickom kraji 2009

Ciele aktivity:

-          zosumarizovať činnosť Regionálneho pracoviska NSRVB. Bystrica za rok 2009,

-          informovať o podpore rozvoja vidieka v roku 2009 prostredníctvom PRV v BB kraji

-          odprezentovať MAS a prípravu na Leader v BB kraji

 

Infobulletin pozostáva zo 4 hlavných častí:

 

A/ REGIONÁLNE PRACOVISKO NSRV BB                                                         

-          Úlohy a činnosti Regionálneho pracoviska NSRV BB                                         

-          Zrealizované aktivity v roku 2009                                                               

-          Zameranie činnosti v roku 2010

                                                                 

B/ Využitie Programu rozvoja vidieka v BB kraji

-          Opatrenia osi 1

-          Opatrenia osi 2

-          Opatrenia osi 3

-          Podpora osi 4

-          Celkové využitie Programu rozvoja vidieka

                                                      

C/REALIZÁCIA LEADER V BB KRAJI        

-          Podporené Miestne akčné skupiny                                                           

-          Príprava a podpora integrovaných stratégií        na druhú výzvu      

                              

D/ ZÁVERY                                                                                                              

-          Zhodnotenie činnosti Regionálneho pracoviska

-          Vyhodnotenie podpory Programu rozvoja vidieka

-          Zhodnotenie prípravy na realizáciu prístupu Leader

 

Infobulletin bol vyhotovený v 500 výtlačkoch a v januári bude distribuovaný vidieckym subjektom v Banskobystrickom kraji.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102