Budovanie podpornej siete rozvoja vidieka do roku 2008

16.07.2009 16:17

Výrazný vidiecky charakter, rozdrobenosť osídlenia a veľmi výrazná vnútorná rozmanitosť kraja s rôznorodou problematikou a zlou informačnou dostupnosťou vidieka, viedla Vidiecky parlament Banskobystrického kraja k myšlienke vytvorenia 4 podporných – vzdelávaco-informačných a poradenských bodov pre podporu rozvoja vidieka – Impulzné centrá rozvoja vidieka (ICRV), ktoré zriadil, ako zárodok regionálnej podpornej siete pre rozvoj vidieka v roku 2006 vo vybraných KC (MVO), s najskúsenejším odborným personálom. Každé centrum je umiestnené v jednom zo 4 vidieckych regiónov – gemer-malohontskom, horehronskom, tekovsko-hontianskom a novohradskom a slúži ako zárodok koordinácie siete mikroregiónov a Komunikačných centier v príslušnom vidieckom regióne. 

Poslaním ICRV je predovšetkým poskytovať informácie a poradenstvo pre mikroregióny, verejno-súkromné partnerstvá, vidiecke obce, občianske združenia a malých podnikateľov na vidieku a to predovšetkým v oblasti budovania miestnych kapacít pre využívanie eurofondov, ale najmä podporných nástrojov pre rozvoj vidieka. Odbornú pomoc a podporu poskytujú hlavne priamou formou poradenstva a konzultácií na mieste, teda v sídle vidieckych subjektov. ICRV organizujú aj pravidelné regionálne informačné a vzdelávacie podujatia. BBSK podporil budovanie kapacít ICRV v roku 2006 prostredníctvom 4 projektov na budovanie a prípravu inštitucionalizácie MAS vo jednotlivých vidieckych regiónoch.

 ICRV by mohli byť v rámci pôsobenia regionálneho pracoviska siete dobrým základom pre plnenie cieľov tohto pracoviska vzhľadom na celé pokrytie územia a už existujúce skúsenosti a vybudované odborné zázemie a kontakty.

Hlavnou cieľovou skupinou BB VIPA sú mikroregióny (MR) – miestne združenia obcí. Temer celé územie Banskobystrického kraja je pokryté mikroregiónmi. V roku 2001 bolo zaregistrovaných celkom 33 mikroregiónov a v súčasnosti je ich až 55. Tento nárast je aj výsledkom práce a činnosti OZ BB VIPA a jej členov. V rámci projektu „Zvýšenie účasti verejnosti verejnosti na rozvoji vidieka“ bol v roku 2003 priamo BB VIPA iniciovaný vznik 9-tich mikroregiónov.

BB VIPA si je vedomý toho, že mikroregióny sú v prevažnej miere len združeniami obcí a že k rozvoju vidieka patria aj ďalšie subjekty (socioekonomickí partneri) a preto pomáha MR pri vytváraní verejno-súkromných partnerstiev, prípadne spájaní viacerých mikroregiónov do väčších verejno-súkromných zoskupení.

Kapacity mikroregiónov a ich úroveň rozvoja bola BB VIPA podrobne zmapovaná na v rámci projektu pre BBSK – Strategické akčné plány rozvoja vidieka. Na základe výsledkov mapovania potom jednotlivé ICRV realizovali stretnutia k príprave verejno-súkromných partnerstiev pre Leader a pomáhali sformovať budúce miestne akčné skupiny. Doteraz sa v kraji sformovalo 10 verejno-súkromných partnerstiev, z toho 5 vypracovalo už aj integrované stratégie pre implementáciu.    

Koncové informačno-poradenské body tvoria Komunikačné, alebo Komunitné centrá (KC), resp. info-domy (i-domy). Začiatky budovania KC boli výsledkom projektu PHARE – SPP, realizovaného ARVI, ktorého príjemcom bol Vidiecky parlament na Slovensku. V rámci tohto projektu bolo v Banskobystrickom kraji v roku 2001 zriadených 6 KC. Ďalších 8 KC bolo zriadených v rámci projektu „Inštitucionálna podpora rozvoja vidieka v Rudohorí“ v roku 2002. Najväčší rozmach miestnych informačno-poradenských inštitúcií bol v roku 2003 prostredníctvom projektu Krajského úradu práce B. Bystrica „Informačné technológie – cesta zvyšovania zamestnanosti na vidieku“, v ktorom bol BB VIPA partnerom a konzultantom. V rámci tohto projektu sa vybudovalo a zriadilo 16 i-domov v južnej zaostávajúcej časti kraja aj s vyškoleným personálom.

Problémom KC a i-domov bola ich trvalá neudržateľnosť, čo viedlo ich postupnému zániku. BB VIPA sa usiloval o zapájanie KC do svojich projektov, poskytoval im odpornú pomoc pri príprave a realizácii vlastných projektov, ale nebolo reálne udržať prevádzku KC a i-domov bez vonkajšej podpory. V súčasnosti je čiastočne funkčných 24 KC, ktoré spolupracujú a komunikujú s príslušnými ICRV vo vidieckych regiónoch.

 Poslednou etapou budovania interných inštitucionálnych kapacít bolo zriaďovanie dištančných centier celoživotného vzdelávania pre rozvoj vidieka. Prvých 6 dištančných centier bolo zriadených v rámci projektu BB VIPA „Na vidieku pre vidiek“ v roku 2006. Na základe zmluvy o spolupráci medzi BB VIPA a SeDeM, n.o bolo zriaďovanie dištančných centier celoživotného vzdelávania (DCV) v roku 2007 prevedené na SeDeM, n.o. V súčasnosti sú uzatvorené, alebo rozpracované zmluvy s 10-timi DC

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102