BB VIPA - regionálne pracovisko NSRV v BB kraji

16.07.2009 15:26

 

V Banskobystrickom kraji sa regionálnym pracoviskom stal Vidiecky parlament Banskobystrického kraja (BB VIPA) a do funkcie regionálneho koordinátora Regionálna Rada BB VIPA určila Petra Rusnáka.

V roku 2009 je hlavným cieľom regionálneho pracoviska zmapovať a vytvoriť databázy cieľových skupín, poskytovanie informačného a poradenského servisu pre všetkých vidieckych aktérov a usporiadanie tematických odborných seminárov orientovaných predovšetkým na potenciálnych príjemcov osi 3 a 4 Programu rozvoja vidieka SR.

V mesiacoch apríl a máj zorganizovalo Regionálne pracovisko NSRV v Banskej Bystrici 4 podujatia vstupného informačného seminára o PRV a NSRV v jednotlivých vidieckych regiónoch Novohrad, Gemer. Malohont, Tekov-Hont a Horný Hron a jeden tematická seminár pre obce mimo pólov rastu.

V septembri pripravuje zorganizovanie odborných seminárov pre vidiecky cestovný ruch a Leader, v októbri pre farmárov zameraný na diverzifikáciu a v novembri krajskú konferenciu Leader. Podrobné informácie o činnosti budú zverejnené na web stránke NSRV.

 

Úlohy a činnosti regionálneho pracoviska NSRV

 

Regionálne pracovisko zodpovedá za implementáciu elementov ročného pracovného programu NSRV a plní funkciu kontaktného bodu pre všetkých vidieckych partnerov. Zabezpečuje predovšetkým:

·         zber a poskytovanie informácií, identifikáciu a vyjadrenie potrieb a priorít beneficientov na regionálnej a lokálnej úrovni

·         organizáciu školení, seminárov, a iných vzdelávacích programov,

·         poskytovanie poradenstva beneficientom, zber informácií o príkladoch dobrej praxe v danom regióne,

·         spätnú väzbu objednávateľovi (Jednotke NSRV, MP SR, PPA),

·         styk s beneficientmi NSRV na lokálnej a regionálnej úrovni a riadenie relevantných regionálnych aktivít NSRV,

·         styk s miestnymi akčnými skupinami LEADER

 

Regionálne pracoviská sú povinné predkladať Jednotke NSRV ročný a štvrťročný plán aktivít Regionálneho pracoviska .

Regionálne pracovisko NSRV je oprávnené vykonávať činnosti definované v ročnom a štvrťročnom pláne aktivít RP NSRV až po jeho oficiálnom schválení NSRV

 

Hlavné regionálne aktivity regionálneho pracoviska NSRV B. Bystrica

 

Regionálne pracoviská v rámci plnenia úloh NSRV zabezpečujú 4 hlavné regionálne aktivity:

-         tematické regionálne workshopy pre potenciálnych príjemcov PRV

-         regionálne workshopy LEADER

-         činnosť kontaktného bodu pre všetkých vidieckych partnerov

-         národnú a nadnárodnú spoluprácu

 

Regionálne pracovisko NSRV Banská Bystrica v rámci regionálnych aktivít sa bude orientovať na poskytovanie služieb podľa požiadaviek členskej základne a vidieckych aktérov a to predovšetkým na:

 

1.TÉMATICKÉ REGIONÁLNE WORKSHOPY    

-          konzultačno-informačné semináre pre beneficientov PRV                    

-          vzdelávacie a školiace aktivity pre potenciálnych beneficientov                                  

-          prezentácie dobrých príkladov praxe                 

-          putovné aktivity a výmena skúseností pre beneficientov osi 1, 2 a 3 PRV           

 

2. REGIONÁLNE WORKSHOPY LEADER        

-          poradenské a informačné semináre pre MAS                

-          krajské konferencie Leader                                

-          prezentácie dobrých príkladov praxe

-          putovné aktivity a výmena skúseností pre MAS              

 

3. ZBER A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ, ČINNOST KONTAKTNÉHO BODU

-     zber a poskytovanie informácií

-     poskytovanie poradenstva           

-     zber príkladov dobrej praxe

-     zabezpečovanie spätnej väzby

-     plánovanie a vyhodnocovanie aktivít, priebežné a ročné správy

 

4. NÁRODNÁ A NADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

-          sprostredkovanie spolupráce a kontaktov

-          vyhľadávanie zahraničných partnerov

-          koordinácia regionálnej spolupráce MAS

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102