August 2013 – účasť Regionálneho pracoviska NSRV na výstave Agrokomplex

28.08.2013 10:47

prezentácia Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj a MAS z Banskobystrického kraja, vrátane kultúrneho programu a ukážky remesiel

 

Ciele:

- zlepšenie informovanosti širokej verejnosti,

- poskytnúť konzultácie a poradenstvo záujemcom

- prezentácia Regionálneho pracoviska a prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

- výmena skúseností z ostatnými RP NSRV

- získanie spätnej väzby od návštevníkov

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť,

-          záujemcovia o využívanie podpory z PRV SR 2007-13

 

Použité prezentačné materiály:

-          brožúra Strava koscov v minulosti

-          brožúra Jarmoky v BB kraji

-          informačný leták o RP NSRV a o MAS a VSP typu Leader

-          poster prezentujúci MAS z BB kraja

-          poster NSRV

 

Termín a miesto konania:

-          22.- 25. august, výstavisko AX Nitra

 

Zhrnutie, výsledky:

Tohtoročná prezentácia a propagácia Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj bola realizovaná ako spoločná expozícia so štyrmi  miestnymi akčnými skupinami  z banskobystrického kraja. Regionálne pracovisko pre banskobystrický kraj koordinovalo prípravu výstavy nielen s manažmentmi MAS, ale aj   z hľadiska kultúrneho programu a módnej prehliadky krojov z územia MAS Malohont. Okrem MAS, folklórneho súboru z MAS Malohont sa za náš kraj prezentovali aj remeselníci z Hontu a regionálny značka za Podpoľanie a Hont..

Počas celej doby trvania výstavy boli regionálnym koordinátorom Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj zabezpečené odborné konzultácie a poradenstvo. Najčastejšie požadovanými informáciami boli informácie o kultúrnych pamiatkach a o možnostiach rekreácie a cestovného ruchu. Veľký záujem bol zo strany návštevníkov aj o publikáciu Strava koscov ako aj všeobecne o tradičné jedlá a podujatia. 

Pomerne značný záujem bol aj o informácie o miestnych akčných skupinách, na čo boli MAS vhodne vybavené informačno-propagačnými materiálmi.

V rámci podujatia boli uskutočnená aj  porada regionálnych koordinátorom s Centrálou a prebehla aj výmena skúseností z činnosti regionálnych pracovísk NSRV a bola vyhodnotená aj súťaž o najkrajšiu fotografiu z MAS v šiestich kategóriách.

Regionálny koordinátor využil účasť na výstave aj na odborné a pracovné konzultácie so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj  s občianskymi združeniami – Ekotrend a Pomoc vidieku a ďalšími potencionálnymi partnermi.

V nedeľu prezentácia NSRV vyvrcholia ocenením najkrajšieho stánku MAS. 

 

 

Peter Rusnák, 27.8. 2013

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102