Apríl-máj 2011 – infobulletin RP NSRV pre Banskobystrický kraj

16.05.2011 11:06

spracovanie a vydanie propagačno-informačnej brožúry Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj zameranej predovšetkým na prezentáciu podpory PRV SR 2007-2013 v území Banskobystrického kraja za obdobie do roku 2010

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a PRV SR 2007-13

-          prezentácie výsledkov podpory PRV SR v území BB kraja

-          spropagovanie činnosti RP NSRV  pre Banskobystrický kraj

-          prezentácia úspešných realizácie a projektov obcí z PRV SR 2007-13

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji

 

Obsah infobulletinu:

-          príhovor

-          prezentácia činnosti RP NSRV B. Bystrica v roku 2010

-          výsledky podpory PRV SR 2007-13 v Banskobystrickom kraji do roku 2010

-          príklady realizácii projektov PRV SR 2007-13 – opatrenie 3.4

 

Rozsah:

-          32 plnofarebných strán s tabuľkami a fotografiami, náklad 1000 ks

 

Termín vydania:

-          5. máj 2011

 

Autorský kolektív:

autor: Peter Rusnák, spolupráca: Simona Nešťáková (PPA),  Lenka Hlaváčková (BB VIPA)

 

Dodávateľ grafického spracovania a tlače: Ján Ľupták, Detva

 

Zhrnutie, výsledky:

Brožúra sa zameriava na tri hlavné oblasti prezentácie Programu rozvoja vidieka. V prvej časti sú odprezentované aktivity Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj za rok 2010, v druhej sú zmapované počty a objemy podporených projektov PRV SR 2007-13 žiadateľov z Banskobystrického kraja za obdobie do roku 2010 a v tretej časti sú uvedené príklady úspešných realizácií projektov malých obcí v rámci opatrení 3.4.1 a 3.4.2.

Podstatnú a hlavnú časť infobulletinu predstavuje druhá časť zameraná na zdokumentovanie úspešnosti žiadateľov z nášho kraja v získavané zdrojov z PRV SR 2007-13 a zároveň porovnáva aj celkovú úspešnosť kraja v rámci krajov SR.

Pri porovnávaní úspešnosti nášho kraja z hľadiska jednotlivých osí a opatrení je pozitívne, že náš kraj je nadpriemerne úspešný hlavne v osi 3 a opatreniach 1.4 Zvýšenie hospodárskej  hodnoty lesov, 1. 3 – pozemkové úpravy, 1.6 vzdelávanie a informačné aktivity a 1.2 Obnova potenciálu lesného hospodárstva. Najúspešnejší sme boli v rámci opatrenia 3.5, ktoré bolo prípravou na prístup Leader, kde sme získali až 50% z celkovej podpory v rámci SR.

Naopak, medzi najmenej pozitívne výsledky môžeme zaradiť veľmi nízku úspešnosť nášho kraja v opatreniach 1.2 – pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a 1.5 – odbytové organizácie výrobcov, čo poukazuje na zaostávanie nášho kraja vo finalizácii poľnohospodárskej produkcie a teda v zavádzaní prevádzok s vyššou pridanou hodnotou.  

 Infobulletin bude distribuovaný všetkým MAS/VSP, mikroregiónom a partnerom v Banskobystrickom kraji

 

 

V Banskej Bystrici 10.5. 2011, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102