apríl 2013 – krajská konferencia Súčasnosť a perspektívy vidieka Banskobystrického kraja

04.05.2013 16:20

 

odborná konferencia zorganizovaná v spolupráci s BBSK pre kľúčových aktérov rozvoja vidieka zameraná na zhodnotenie súčasného stavu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a  otvorenia otázok ako ďalej s rozvojom vidieka v budúcom programovacom období a v BB kraji

 

Ciele:

-       sprostredkovanie aktuálnych informácií

-       zhodnotenie dopadov agrárnej politiky za obdobie 2007-2012

-       vývoj vzťahu poľnohospodárov a včelárov

-       vyhodnotenie prínosu Leader pre rozvoj vidieka v kraji

-       informovanie o stave príprav nového programového obdobia

-       podnety pre podporu vidieka v Banskobystrickom kraji

 

Cieľová skupina:

-       verejná správa, farmári, včelári, verejno-súkromné partnerstvá, mikroregióny, MAS, vidiecki aktivisti a občianske združenia,

 

Program stretnutia:

-       aktuálne info RP NSRV,

-       dopady súčasnej agrárnej politiky na poľnohospodárstvo

-       vzťahy poľnohospodárstva a včelárstva v našom kraji

-       prínosy integrovaného rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji

-       zámery podpory rozvoja vidieka v budúcom období

-       prínosy inštitucionalizácie rozvoja vidieka v kraji

-        

 

Lektori:

-       prítomní: doc. RNDR J. Sobocká, CSc, VÚPOP Bratislava, Ing. M. Majerech, MPRV SR, Ing. V. Maňka, predseda BBSK, Ing. Pavel Fiľo, SZV B. Bystrica, J, Bačíková, MAS Zlatá cesta, Ing. E. Jankovičová, MAS Podpoľanie, M. Kubaliaková, MAS MALOHONT

-       ospravedlnení: Ing. S. Reľovský, Združenie chovateľov oviec a kôz

 

Termín a miesto konania:

·         26. apríla 2013, prednášková sála SOŠ pod Bánošom 80, B. Bystrica

 

Účastníci:

spolu 60, z toho 7 lektorov 2 organizátori a 51 účastníkov cieľových skupín

 (Prezenčná listina je v prílohe).

 

Priebeh podujatia: 

Stretnutie sa konalo v prednáškovej sále SOŠ Pod Bánošom v B. Bystrici. Na úvod regionálny koordinátor privítal hostí – lektorov a účastníkov, ospravedlnil zástupcu ZCHOK S. Reľovského, predstavil program a jeho zmeny a stručne informoval o pripravovaných aktivitách Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj.

Úvodnú prednášku o dopadoch agrárnej politiky predniesla pani docentka Sobocká, riaditeľka Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Po jej prezentácii nasledovala veľmi živá a konštruktívna diskusia, v ktorej odznela hlavne kritika súčasnej dotačnej politiky a nedostatočnej ochrany kvalitného pôdneho fondu. Veľmi podnetnou bola prednáška P. Fiľa, podpredsedu krajskej organizácie Slovenského zväzu včelárov o vzťahu poľnohospodárstva a včelárstva. Z jeho prezentácie vyplynula nevyhnutná potreba užšej spolupráce  včelárov a poľnohospodárov, ktorá je v ich obojstrannom záujme. Predstavenie výsledkov a prínosov pre integrovaný rozvoj vidieka zahájila J. Bačíková, manažérka MAS Zlatá cesta, ktorá svoje vystúpenie spestrila i príkladmi realizovaných projektov. Po nej vyhodnotili prínosy prístupu Leader manažérky MAS Podpoľanie a MAS Malohont. Všetky prezentácie mali jedného spoločného menovateľa – hlavný prínos prístupu Leader spočíva v raste kvality miestnych ľudských zdrojov a zvyšovaní zodpovednosti za rozvoj svojho územia, čo posilňuje aj trvalú udržateľnosť. Čo sa týka prínosu pre integrovaný rozvoj, ten je limitovaný úzkou škálou možností implementácie a prínosom je predovšetkým metodické zvládnutie procesov. Ukazuje sa nevyhnutná potreba tieto skúsenosti dotiahnuť do skutočného integrovaného rozvoja územia podľa jeho konkrétnych potrieb, tak by sa reálne oživila ekonomika vidieka.

Nosnú prezentáciu k perspektívam podpory rozvoja vidieka predniesol zástupca MPaRV SR .M. Majerech. Predstavil návrh vybraných opatrení pre budúci Program rozvoja vidieka SR na obdobie rokov 2014-20 a následne zodpovedal na otázky účastníkov. Účastníci sa zhodli, že podpore rozvoja zamestnanosti najviac prispeje podpora malých a rodinných fariem a zvýšeniu podielu domácich potravín by prispela aj podpora miestnych potravinových reťazcov, trhov spolupráce medzi farmami a mestami. Aby sa táto podpora malých a spolupráce na vytváranie miestnych trhov mohla rozvinúť je nevyhnutná potreba úpravy legislatívy.

Na záver konferencie predseda BBSK V. Maňka ocenil dosiahnuté výsledky v integrovanom rozvoji vidieka v Banskobystrickom kraji a pri  príležitosti 10. výročia založenia Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja odovzdal jeho najaktívnejším členom pamätné listy.

 

Závery a podnety z podujatia:

Účastníci kriticky zhodnotili súčasne platnú dotačnú politiku a poukázali na jej nepriaznivý vplyv ako na krajinu, tak aj na potravinovú sebestačnosť Slovenska. Zhodli sa v tom, že súčasný systém nepodporuje poctivých a zodpovedných poľnohospodárov, ale hlavne špekulantov a rôznych zneužívateľov dotačnej politiky.

Účastníci ocenili aktuálne informácie o príprave PRV na obdobie 2014-20 a upozornili, že je potrebné využiť dobré skúsenosti z prístupu Leader, eliminovať nevhodnú a škodlivú dotačnú politiku a pre budúcnosť je nevyhnutné najmä:

-       definovať pojmy farma, farmár, mladý farmár, začínajúci farmár, rodinná farma

-       zmeniť legislatívu pre malých a drobných poľnohospodárov a samozásobiteľov tak, aby sa im uľahčil prístup na trh produktov

-       podporiť predovšetkým malých farmárov, začínajúcich farmárov, mladých farmárov a skorý odchod farmárov do dôchodku

-       podporu nasmerovať hlavne na miestnu produkciu a miestne trhy a posilniť tak zamestnanosť a spoluprácu pri zásobovaní obyvateľov miestnymi zdravými potravinami

-       prístup CLLD nerealizovať len prostredníctvom PRV, ale aj IROP a ostaných OP,

-       vytvoriť podmienky pre kontinuitu a trvalú udržateľnosť naštartovaných dobrých príkladov realizácie integrovaného rozvoja vidieka

-       zabezpečiť diferencovanú podporu implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia

-       umožniť využiť širokú škálu možností podpory integrovaných stratégií podľa skutočných potrieb území

 

 

 

V Banskej Bystrici 29.4. 2013, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102