apríl 2012 – informačný deň RP NSRV BB 1

23.04.2012 09:36

pracovno-informačný seminár zameraný na sprostredkovanie aktuálnych informácií o aktivitách RP NSRV B. Bystrica a venovaný hlavne téme podpory malých obcí a výmene skúseností z implementácie PRV SR 2007-13, vrátane problémov financovania projektov.

 

Ciele:

-       sprostredkovanie aktuálnych informácií

-       oboznámenie sa s výsledkami činnosti RP NSRV za 3 roky činnosti

-       predstavenie a prerokovanie plánu činnosti RP NSRV na rok 2012

-       prezentácia pripravovanej novej výzvy pre obce

-       výmena skúseností malých obcí s implementáciou PRV SR 2007-13

-       analýza financovania malých obcí

 

Cieľová skupina:

-       vidiecke obce, zástupcovia MAS a VSP, členovia NSRV v BB kraji

 

Program podujatia:

  • Otvorenie, predstavenie programu, aktuálne informácie
  • Zhrnutie výsledkov činnosti RP NSRV za 3 roky činnosti
  • Zameranie činnosti a plán aktivít PR NSRV na rok 2012
  • Aktuálne informácie o pripravovanej výzve pre obce
  • Prezentácia skúseností a dobrých príkladov obcí s implementáciou PRV SR 2007-13
  • Financovanie malých obcí, budúcnosť malých obcí
  • Zhrnutie poznatkov a námetov pre podporu vidieckych obcí
  • Zhrnutie podnetov a závery stretnutia

 

Lektori:

V. Jamnický (MPRV SR) J. Benda (starosta obce Babinec), Ľ. Kuklová (starostka obce Baďan), M. Habovčík (starosta obce Lenka), M. Nosko (starosta obce Muránska Dlhá Lúka), Ľ. Šesták (starosta obce Dúbravica), P. Rusnák (RP NSRV)   

 

Termín a miesto konania:

-          17. apríla 2012, chata CSM Zbojská Pohronská Polhora

 

Účastníci:

Plánovaných 40 účastníkov, zúčastnilo sa celkom 37.

 

Priebeh podujatia: 

Stretnutie malo pracovný charakter. Dopoludňajšia časť bola venovaná informáciám a aktualitám z NSRV. V úvode Regionálny koordinátor informoval o nových a očakávaných výzvach tohto roku a následne zosumarizoval výsledky činnosti Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj za 3 roky existencie. Potom predstavil plány na tento rok a podrobne bola s účastníkmi prediskutovaná účasť na výstave Agrotravel v Poľsku 19.-22.4., odborná exkurzia do Francúzska 8.-14.5. a príprava druhého informačného dňa RP NSRV zameraná na drobných producentov, ktorý bude vo Sv. Antone 24.5. V rámci diskusie odzneli aj informácie o aktivitách občianskeho združenia Chuť regiónov Slovenska a založení Konvívia Slow Food Banská Bystrica

Popoludňajší program zahájila prednáška V. Jamnického z MPRV SR na tému: Opatrenie 3.4.1  PRV SR - Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (oblasť investícií týkajúcich sa infraštruktúry širokopásmového internetu). Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy budú malé obce mimo pólov rastu do 500 obyvateľov zaradené medzi tzv. „biele miesta“ (podľa Telekomunikačného úradu) - v Banskobystrickom kraji sa jedná dokopy o 180 obcí, pričom podporované budú technológie aj budovanie sietí. Ďalej informoval o tom, že predkladatelia projektov budú musieť spĺňať niekoľko špecifických kritérií spôsobilosti týkajúcich sa napr.: garantovanej prenosovej rýchlosti, min. počtu zapojených domácností a pod.

Potom nasledovali prezentácie príkladov realizácie projektov v obciach Babinec, Baďan, Lenka a navyše pôvodného programu i v obci Muránska Dlhá Lúka. Všetci prezentujúci starostovia vyzdvihli hlavne aktívnu účasť obyvateľov, problémy s prefinancovávaním a nespokojnosť s dodržiavaním termínov zo strany PPA.

Téme financovania obcí sa venovala aj prednáška starostu obce Dúbravica. Rozanalyzoval rozpočet malých obcí a preukázal, že malé obce nemajú dostatok financií na realizáciu projektov a sú odkázané na združovanie prostriedkov.

V rámci diskusie vystúpila A. Kršáková za Spolok pre obnovu dediny a informovala účastníkov o výsledkoch  Programu obnovy dediny a problémoch jeho udržania a finančného krytia.

Nasledujúca diskusia sa venovala hlavne problémom podpory vidieka a hlavne malých obcí. Starostovia malých obcí vyjadrili obavy z prípadného zlučovania a účastnici diskutovali aj o možných formách prípadnej municipalizácie.

Na záver účastníci podporili podnety Iniciatívy na podporu slovenského vidieka, pričom Leader a POD považujú za najefektívnejšie realizačné programové a finančné nástroje.  

 

Závery a podnety z podujatia:

Účastníci podujatia považujú uskutočnenie Informačného dňa za veľmi užitočné a najviac ocenili hlavne prezentácie skúseností obcí z realizácie projektov.

Na záver stretnutia sa dohodli na nasledovnom:

·         podpora malých obcí je veľmi silnou motiváciou aj pre aktivizáciu obyvateľstva, ktorou obce vlastne kompenzujú nedostatok finančných zdrojov

·         mechanizmy financovania projektov a hlavne veľmi a neprimerane dlhé doby prefinancovávania a vysoké administratívne zaťaženie, spôsobujú znižovanie záujmu hlavne malých obcí o získavanie podpora z eurofondov

·         veľmi efektívna je pomoc a podpora malých projektov so združených prostriedkov obcí ako sa napr. realizuje v MAS Malohont, ktorá sa ukazuje ako veľmi efektívna a prospešná a bolo by veľmi  užitočné, ak by takáto forma podpory bola realizovaná aj zo zdrojov na národnej, či regionálnej úrovni

·         malé obce by sa mali orientovať predovšetkým na rozvoj svojej komunity, vzťahov, zlepšovanie prostredia a nemali by byť zaťažované neúmernými administratívnymi a legislatívnymi úlohami, ktoré im odoberajú kapacity na riešenie problémov komunity

·         malým vidieckym obciam a vôbec vidieku by mala byť zo strany štátu venovaná osobitná pozornosť a osobitné nástroje, ktoré by akceptovali finančnú realitu zdrojov vidieckych malých sídel a celých vidieckych regiónov

·         vidiek je multifunkčný priestor a potrebuje aj multidisciplinárny prístup a jeho problémy nie je možné riešiť z jedného rezortu a sektorovo, ale je ich potrebné riešiť územne  a integrovane  

·         prístup Leader je potrebné i naďalej uchovať a rozvíjať, ale je nevyhnutné, aby sa zefektívnila administrácia a neúmerne dlhé termíny zo strany PPA a je potrebné, aby sa Leader doplnil o malé projekty so spolufinancovaním VÚC.

·         za najvhodnejší nástroj na podporu vidieka a vidieckych obcí možno považovať Program obnovy dediny, ak by to bol nadrezortný, prierezový – národný program

 

 

 

V Banskej Bystrici 18.4.2012, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102