Aktuálne správy z PPA

07.04.2014 19:56

Sprava c.1 - [INFORMACIA O ZMENE PREDKLADANIA ZIADOSTI PRE ZIADATELOV Z OKRESU KRUPINA ]

****************************************************************************

***************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len „PPA“) tymto informuje ziadatelov, ze od 1. aprila 2014 budu vsetci ziadatelia z okresu KRUPINA

 preradeni z administrativnych dovodov z regionalneho pracoviska PPA Zvolen na regionalne pracovisko PPA  LEVICE...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5868

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O PRIAME PODPORY NA LESNICKE OPATRENIA]

****************************************************************************

*************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len „PPA“) oznamuje zaujemcom

(ziadatelom) moznost predkladania ziadosti o...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5871

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE C. 22 ZO DNA 01.04.2014 (VYZVA C. 2013/OPRH/02)]

***************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura na zaklade poziadavky MPRV SR z listu c.

9905/2014 zo dna 31. 03. 2014 oznamuje prijemcom podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR 2007 – 2013, vyzvy c. 2013/OPRH/02, ze od 1.

aprila 2014 nadobuda ucinnost System financneho riadenia pre Europsky fond pre rybne hospodarstvo na programove obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0.

Prijimatelia su povinni  pri predkladani ziadosti o platbu, pripadne oznamenia o vysporiadani financnych vztahov pouzit len aktualizovane formulare (prilohy 6a, 8a).

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5878

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE C. 24 ZO DNA 01.04.2014 (VYZVA C. 2012/OPRH/01 – ZMENA FORMALNYCH NALEZITOSTI VYZVY)]

****************************************************************************

************************************

Podohospodarska platobna agentura na zaklade poziadavky MPRV SR z listu c.

9905/2014 zo dna 31.03.2014 oznamuje prijemcom podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR 2007 – 2013, ze v sulade s §13 ods. 10 zakona c.

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov sa menia formalne nalezitosti vyzvy c. 2012/OPRH/01, konkretne ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5880

 

Sprava c.5 - [OZNAMENIE C. 23 ZO DNA 01.04.2014 (VYZVA C. 2012/OPRH/01)]

***************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura na zaklade poziadavky MPRV SR z listu c.

9905/2014 zo dna 31. 03. 2014 oznamuje prijemcom podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR 2007 – 2013, vyzvy c. 2012/OPRH/01, ze od 1.

aprila 2014 nadobuda ucinnost System financneho riadenia pre Europsky fond pre rybne hospodarstvo na programove obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0 (dalej len „SFR“). Prijimatelia su povinni  pri predkladani ziadosti o platbu, pripadne oznamenia o vysporiadani financnych vztahov pouzit len aktualizovane formulare (prilohy 5a, 6a). V pripade, ze si prijimatel uplatnuje ziadost o zalohovu platbu od 1.4.2014, platia postupy uvedene v SFR, verzia 7.0.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5879

 

Sprava c.6 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O PRIAME PODPORY NA PODU NA ROK 2014]

****************************************************************************

***********

Podohospodarska platobna agentura (dalej len „PPA“) oznamuje zaujemcom

(ziadatelom) moznost predkladania ziadosti o...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5869

 

Sprava c.7 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O PRIAME PODPORY NA ZVIERATA NA ROK 2014]

****************************************************************************

***************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len „PPA“) oznamuje zaujemcom

(ziadatelom) moznost predkladania ziadosti o...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5870

 

Sprava c.8 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti a poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 11 "Dotacia na zamestnanie znevyhodnenych a znacne znevyhodnenych zamestnancov" - pokracovanie financovania ziadosti predlozenych v roku 2012, podla nariadenia vlady SR c. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5888

 

Sprava c.9 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti a poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 11 "Dotacia na zamestnavanie znevyhodnenych a znacne znevyhodnenych zamestnancov" - pokracovanie financovania ziadosti podanych v r. 2013  ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5889

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102