Aktuálne správy z PPA

03.03.2014 14:49

Sprava c.1 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O PODPORU NA VELKE DOBYTCIE JEDNOTKY NA ROK 2014]

****************************************************************************

***********************

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5786

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O POSKYTNUTIE PODPORY V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU]

****************************************************************************

********************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym ziadatelom, resp.

prijimatelom pomoci v ramci opatreni organizacie trhu (Sekcia organizacie trhu, PPA), ze dna 27. 02. 2014 nadobudol ucinnost zakon c. 34/2014 Z. z., ktorym sa meni a doplna zakon c. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody a o zmene zakona...

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5788

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA o uverejneni METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PODOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR c. 2169/2014-640 k nariadeniu vlady SR c. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v polnohospodarstve formou prechodnych vnutrostatnych platieb v zneni nariadenia vlady SR c. 20/2014 Z. z.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5790

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O POKRACOVANIE VYKONAVANIA AGROENVIRONMENTALNEHO A LESNICKO-ENVIRONMENTALNEHO OPATRENIA]

****************************************************************************

**************************************************************

v sulade s § 61a nariadenia vlady SR 499/2008 Z. z. v zn. n. p. na podopatrenia uvedene v § 16 a § 35 pism. b), c), f) a g), v ktorych plnili podmienky v patrocnom zavazku v rokoch 2009 az 2013.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5791

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102