Aktuálne správy z PPA

09.12.2013 12:49

Sprava c.1 - [O Z N A M E N I E]

***********************************

Podohospodarska platobna agentura tymto informuje vsetkych ziadatelov o priame podpory na rok 2013, ze dnom 01.12.2013 zahajila schvalovanie priamych podpor formou...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5601

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 103 ZO DNA 03.12.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/33 - AKTUALIZACIA)]

****************************************************************************

**************

PPA oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze v zmysle § 36 ods. 6  zakona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov aktualizovala  v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 3.3 "Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 3.3. Vzdelavanie a informovanie,....

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5605

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE C. 102 ZO DNA 03.12.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/32 - AKTUALIZACIA)]

****************************************************************************

**************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze v zmysle § 36 ods. 6  zakona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov aktualizovala  v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1.6 "Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 1.6 Odborne vzdelavanie a informacne aktivity, cislo:

2013/PRV/32"...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5611

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE]

***************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje, ze vyslo Vykonavacie nariadenie Komisie (EU) c. 1221/2013 z 29. novembra 2013, ktorym sa meni vykonavacie nariadenie (EU) c. 476/2013, ktorym sa stanovuje obmedzenie mnozstva cukru na vyvoz mimo kvoty do konca hospodarskeho roku 2013/2014 a rusi vykonavacie nariadenie (EU) c. 968/2013.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5615

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102