Aktuálne správy z PPA

07.10.2013 12:22

Sprava c.1 - [INFORMACIA PRE ZIADATELOV POBERAJUCICH  PRIAME PLATBY A PRECHODNE VNUTROSTATNE PLATBY]

****************************************************************************

***************************

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5516

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 95 ZO DNA 1.10.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/28 A C.

2013/PRV/30) ]

****************************************************************************

***************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade  Oznamenia c. 93  zo dna 23.9.2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenia nove formulare ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku (dalej len ZoNFP)...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5525

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE C. 96 ZO DNA 01.10.2013 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE SKUPINY)]

****************************************************************************

***********************

Podohospodarska platobna agentura na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 26619/2013 zo dna 30.09.2013, oznamuje schvalenym miestnym akcnym skupinam, ze vzhladom na konciace sa programovacie obdobie 2007 -

2013 a potrebu efektivneho docerpania disponibilinych financnych prostriedkov je mozne pri vyhodnocovani vyziev ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5526

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE C. 97 ZO DNA 01.10.2013 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE SKUPINY A KONECNYCH PRIJIMATELOV - PREDKLADATELOV PROJEKTU)]

****************************************************************************

**************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 26588/2013 zo dna 30.09.2013, oznamuje schvalenym miestnym akcnym skupinam a konecnym prijimatelom - predkladatelom projektu (dalej len "ziadatelia"), ze pre administraciu ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku (dalej len "ZoNFP") oblasti verejneho obstaravania platia nasledovne ustanovenia uvedene v tomto oznamen...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5527

 

Sprava c.5 - [OZNAMENIE PPA C. 98 ZO DNA 04.11.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/28 - AKTUALIZACIA C. 3)]

****************************************************************************

**********************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze v zmysle § 36 ods. 6  zakona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov aktualizovala  v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1. 1 "Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 1.1. Modernizacia fariem". Aktualizacia vyzvy sa tyka predlzenia terminu  prijimania ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku do 15.11.2013.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5531

 

Sprava c.6 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA uverejnuje Oznamenie Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumach sadzieb prechodnych vnutrostatnych platieb a priamych platieb  na rok 2013

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5532

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102