Aktuálne správy z PPA

21.08.2013 11:24

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenia podla § 7 "dotacia na opelovaciu cinnost vciel" podla NV SR c. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5423

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA pre ziadatelov o priame podpory na rok 2013. Dovolujeme si upozornit ziadatelov na zakon c. 211/2013 Z. z. z  21. juna 2013, ktorym sa meni a doplna zakon c. 543/2007 Z. z. o posobnosti organov statnej spravy pri poskytovani podpory v podohospodarstve a rozvoji vidieka v zneni neskorsich predpisov. Zakon nadobuda ucinnost 1. septembra 2013 a bude sa vztahovat na konania o ziadostiach na poskytnutie podpory na skutocne vyuzivanu polnohospodarsku podu podanych od 1. januara 2013.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5427

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE]

***************************

Zmluva o poskytnuti podpory formou Dotacie - NAFTA Podohospodarska platobna agentura zverejnuje vzorovu zmluvu o poskytnuti podpory formou dotacie na uhradu casti spotrebnej dane z mineralnych olejov vratane jej prilohy (dalej len "poskytnutie dotacie"). Ziadatelia podpory v roku 2013 formou dotacie na uhradu casti spotrebnej dane z mineralnych olejov, ktori podali ziadost o poskytnutie dotacie budu vyzvani na podpis zmluvy na prislusnom regionalnom pracovisku PPA.

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5428

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni vyzvy na predkladanie ziadosti o uhradu dane z pridanej hodnoty obciam podla Usmernenia Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR z 20. aprila 2011 c. 488/2011-100.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5429

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102