Aktuálne správy z PPA

29.05.2013 14:57

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 79  (LEADER - VYZVA C. 2013/PRV/29 PRE OP. C.

4.2)]

****************************************************************************

*****

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR (riadiaceho

organu) zverejnila:Vyzvu na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, c.

2013/PRV/29 pre opatrenie 4.2

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5306

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE C. 78 ZO DNA 29.04.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/28)]

**************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 11314/2013, zo dna 29.04. 2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1. 1 " Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 1.1. Modernizacia fariem".

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5268

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE C. 80 ZO DNA 24.05.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/28 - AKTUALIZACIA)]

****************************************************************************

*************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze v zmysle § 36 ods. 6  zakona c. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov aktualizovala  v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1. 1 " Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 1.1. Modernizacia fariem"...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5321

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102