Aktuálne správy z PPA

25.03.2013 17:01

 

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 75 ZO DNA 18.03.2013 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE SKUPINY K ZAVAZNEJ OSNOVE SPRAVY O CINNOSTI MAS ZA ROK 2012)] Oznamujeme schvalenym miestnym akcnym skupinam, ze v nadvaznosti na aktualizaciu Zavaznej osnovy spravy o cinnosti MAS za rok 2012 sa termin predlozenia tejto spravy na PPA/Odbor monitoringu predlzuje do piatku 12.

04. 2013. Tento termin je zavazny a je nevyhnutne ho dodrzat!

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5182

 

Sprava c.2 - [VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTACIE PODLA NARIADENIA VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY C. 319/2011 Z. Z. O PODPORE PODNIKANIA V PODOHOSPODARSTVE A ROZVOJI VIDIEKA] Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava v sulade s nariadenim vlady SR c. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodarstve a rozvoji vidieka (dalej len "nariadenie vlady") a na zaklade schemy statnej pomoci na zamestnavanie znevyhodnenych a znacne znevyhodnenych zamestnancov zaregistrovanej Europskou komisiou pod evidencnym cislom SA.34478(2012/X)

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5184

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE O ZVEREJNENI PRIJIMATELOV Z EPZF A EPFRV ZA FY 2012.]

****************************************************************************

****

Podohospodarska platobna agentura oznamujem, ze v  sulade s vykonavacim nariadenim Komisie c. 410/2011 z 27. aprila 2011  zverejnila informacie o prijimateloch pomoci  za financny rok 2012 zo zdrojov Europskeho polnohospodarskeho zarucneho fondu (EPZF) a Europskeho polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v zalozke "Prijimatelia pomoci".

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5185

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102