Aktuálne správy z PPA

25.02.2013 16:52

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o uhradu dane z pridanej hodnoty obciam podla Usmernenia Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR z 20. aprila 2011 c. 488/2011-100.

 

V zaujme plynuleho spracovania ziadosti o uhradu DPH si Vas dovolujeme poziadat o kontrolu uplnosti a platnosti predkladanych priloh k ziadosti (original alebo overena fotokopia dokladu, nie starsieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch...).

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5135

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

Podohospodarska platobna agentura v suvislosti  s pripravovanou vyzvou na predkladanie ziadosti o dotaciu na uhradu casti spotrebnej dane z mineralnych olejov k zakonu o podpore polnohospodarskej prvovyroby v roku

2013 a metodickym postupom, oznamuje potencialnym ziadatelom, ze povinnymi prilohami formulara ziadosti o poskytnutie dotacie v zmysle uvedeneho zakona budu...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5136

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenia podla § 4 " dotacia na zalozenie a vedenie plemennej knihy a plemenarskej evidencie" a § 5 "dotacia na kontrolu uzitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat"...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5137

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102