Aktuálne informácie RO ESF

04.04.2011 09:04

RO vydal výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI

RO odporúča prijímateľom, aby si súčasné zmluvné vzťahy zosúladili tak, aby akékoľvek náklady prijímateľa vzniknuté za vykonané odborné aktivity v oblasti vzdelávania na projekte boli v intenciách tohto výkladového stanoviska

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.4

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné tuPrílohy-doc .

Zdroj:www.enployment.gov.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102