Aktuality ROP

18.02.2010 11:15

 

Oznam o presune zarezervovaných termínov na predkladanie žiadostí o NFP

 

Všetky termíny na predkladanie žiadostí o NFP zarezervované žiadateľmi prostredníctvom internetového rezervačného formuláru dostupného na www.ropka.sk/rezervacia na dátumy po dátume pozastavenia výzvy (t.j. po 15. 02. 2010), budú v súvislosti s pozastavením výzvy a zmenenými podmienkami poskytnutia pomoci posunuté o 15 kalendárnych dní. V prípade, že termín posunutý o 15 dní vychádza na deň pracovného voľna, žiadateľovi bude pridelený termín v najbližší pracovný deň. Žiadne zarezervované termíny nebudú v dôsledku pozastavenia výzvy zrušené.

15. 2. 2010

Oznam o aktualizácii Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP na verziu 3.0 s platnosťou od 15. 02. 2010.

15. 2. 2010

Oznam o zmene podmienok poskytnutia pomoci v rámci ROP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že vo vzťahu ku všetkým aktívnym výzvam na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP boli zmenené podmienky poskytnutia pomoci uvedené v §13 odsek 3 písmeno j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

 

Informácie nájdete na https://www.ropka.sk/aktuality/

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102