Aktuality - PPA

01.10.2009 09:26

 

Výzva opatrenie 1.1. PRV stále otvorená

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou

 

 

 

Vzory záložných zmlúv

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 1. septembra 2009 vstúpila do platnosti novela zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Na základe uvedeného Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje nové vzory záložných zmlúv 7 – 10.

 

 

 

Prijímanie ISRÚ v Osi 4 LEADER

 

Plánovaný termín prijímania žiadostí o financovanie ISRÚ v Osi 4 LEADER sa podľa aktuálnych informácii presúv z termínu 1.12-15.122009 na termín 15.1.- 29.1.2009.  

Výzva by mala byť zverejnená koncom mesiaca

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102