3. štvrťrok 2013 - články do mesačníka BBSK Náš kraj

03.10.2013 14:11

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov v mesačníku BBSK Náš kraj zameraných na propagáciu činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj v oblasti rozvoja vidieka

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o Regionálnom pracovisku NSRV

-           propagácia vidieka a Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-13

-           prezentácia úspešných projektov realizácie rozvoja vidieka

 

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji  

 

Plánovaný obsah príspevkov:

-          ako ďalej v rozvoji vidieka

-          prezentácia projektov PRV

-           logá publicity projektu a fotodokumentácia

 

Plánovaný rozsah:

-          príspevok v rozsahu max 1 strany čísla časopisu

-         júlové, augustové a septembrové vydanie mesačníka

-          mesačník sa vyhotovuje v náklade 240 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

 

Koordinátor aktivity a spracovatelia príspevkov:

Peter Rusnák, RP NSRV BB, Mirka Kubaliaková, MAS Malohont

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 3. štvrťroku 2013 bol publikovaný príspevok len v júlovom a augustovom vydaní, v mesiaci september nebol príspevok zverejnený z technických dôvodov

Príspevok v júlovom čísle od autorky M. Kubaliakovej bol zameraný na prezentáciu realizovaného projektu Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Projekt bol zrealizovaný s podporou Programu rozvoja vidieka SR 2007-13, opatrenie 3.1 diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Realizátorm projektu je firam Keľo a synovia, s.r.o. so sídlom vo Veľkých Teriakovciach. Súčasťou  salaša je aj penzión a konferenčná sála. Realizáciou projektu bolo vytvorené 18 pracovných miest, čím prispel k znižovaniu nezamestnanosti v najzaostalejšom okrese kraja.

V augustovom vydaní autor príspevku P. Rusnák predstavil zámery formovania budúcej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 v článku Aká bude nová podpora rozvoja vidieka. Informoval v ňom o zámeroch využitia zdrojov z PRV na priame platby a s tým súvisiacou potrebou zníženia počtu opatrení. V príspevku predstavil aj pripravované zmeny v prístupe Leader a novozavedené opatrania pre maldých a začínajúcich farmárov a ko aj podporu podnikania na vidieku

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 30. 9. 2013, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102