1. štvrťrok 2013 - články do mesačníka BBSK Náš kraj

07.04.2013 10:35

 

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov v mesačníku BBSK Náš kraj zameraných na propagáciu činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj v oblasti medzinárodnej spolupráce v rozvoji vidieka

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o Regionálnom pracovisku NSRV

-           prezentácia skúseností s rozvojom vidieka a prístupu Leader v zahraničí

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji  

 

Plánovaný obsah príspevkov:

-          poznatky so zahraničných odborných exkurzí

-          skúsenosti z prístupu Leader v zahraničí

-          10 rokov rozvoja vidieka v BBSK

-           logá publicity projektu

 

Plánovaný rozsah:

-          príspevok v rozsahu max 1 strany čísla časopisu

-          januárové, februárové a marcové vydanie mesačníka

-          mesačník sa vyhotovuje v náklade 240 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

 

Koordinátor aktivity a spracovanie príspevku:

Peter Rusnák, RP NSRV BB,

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 1. štvrťroku 2013 boli publikované príspevky len v januárovom a februárovom vydaní mesačníka Náš kraj.

Oba príspevky boli zamerané na skúsenosti a poznatky zo zahraničných odborných exkurzií organizovaných  Regionálnym pracoviskom NSRV pre Banskobystrický kraj do Estónska, Rakúska, Francúzska, Talianska a Slovinska v rokoch 2010 – 12 a Centrálou NSRV – ARVI Nitra do Fínska (2010) a Poľska (2011).

Články popisujú získané dobré príklady praxe z uplatňovania princípu Leader a ekonomického rozvoja vidieka založenom na spolupráci, podpore malých a rodinných fariem, výrobe miestnych kvalitných produktov a uchovávania tradícií. Na záver boli identifikované skúsenosti a poznatky z jednotlivých krajín, ktoré by bolo vhodné aplikovať aj na Slovensku.

Plánovaný príspevok do marcového čísla zameraný na zhodnotenie rozvoja vidieka v BB kraji  za obdobie 2002- 2012 nebol vydavateľom publikovaný.

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 3. 4. 2013, spracoval Peter Rusnák 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102