Výzvy Nadácie ORANGE

25.03.2011 08:37

Prekročme spolu bariéry 

Podpora ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením je dlhodobo jednou z primárnych oblastí zamerania aktivít Nadácie Orange. V roku 2011 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu v oblasti sociálnej inklúzie tretí ročník grantového programu Prekročme spolu bariéry.

Program má za cieľ zvyšovať šance sociálne a zdravotne znevýhodnených na zaradenie sa do spoločnosti, prispieť k odstráneniu ich sociálnej izolácie a zlepšiť prístup k rôznym oblastiam spoločenského života.

Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, aj v roku 2011 budú v programe podporené projekty zamerané na rozvoj a posilnenie životných a pracovných zručností, vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti ohrozených cieľových skupín. Prostredníctvom podpory týchto aktivít chce program predchádzať riziku sociálneho vylúčenia a uľahčiť sociálnu integráciu cieľových skupín.

Grantový program je otvorený pre mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, obce a mestá, ktoré sa rozhodnú ciele programu napĺňať prostredníctvom:

·         Vzdelávacích aktivít

·         Aktívnej terénnej sociálnej práce

·         Zvyšovania informovanosti, poskytovaním poradenstva a odstraňovaním komunikačných bariér

·         Sebarealizačných aktivít a aktivít podporujúcich rozvoj životných a pracovných zručností 

Rozpočet programu:                                                 120 000 eur

Maximálna suma na jeden projekt:                             3 000 eur

 

Dôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí:                                          5.4.2011

Zverejnenie výsledkov:                                                     2.5.2011

Realizácia:                                                              máj - september 2011

 

Podrobnejšie informácie o programe a kritériách pre žiadateľov nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

Formulár žiadosti nájdete TU alebo v časti Sťahuj

 

 

Zelená pre seniorov 

Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako 900 tisíc obyvateľov starších ako 60 rokov a v budúcnosti bude toto číslo ďalej narastať. Prieskumy ukazujú, že pre starých ľudí je najdôležitejší pocit, že nie sú opustení, sú pre niekoho užitoční a najväčší strach majú zo sociálneho vylúčenia.

 

V oblasti podpory sociálnej integrácie preto Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlasuje už tretí ročník grantového programu zameraného na zlepšovanie kvality života seniorov s názvom „Zelená pre seniorov“.

 

Cieľovou skupinou programu sú seniori, ľudia v poproduktívnom veku (nad 60 rokov), ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, nedostatkom sociálnych kontaktov, hľadajú nový zmysel života (po ukončení pracovného uplatnenia, odchovaní detí), potrebujú pomôcť pri adaptácii na novú životnú situáciu.

 

V programe budú podporené zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov najmä prostredníctvom:

·         Vzdelávacích aktivít

·         Sebarealizácie seniorov v rôznych oblastiach

·         Podpory samostatnosti, autonómie a nezávislosti

·         Integračných aktivít 

Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, obce a mestá, zariadenia, poskytujúce sociálnu starostlivosť a rozpočtové organizácie.

Rozpočet programu:                                                   60 000 eur

Maximálna suma na jeden projekt:                              2 500 eur

 

Dôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí:                                         13.4.2011

Zverejnenie výsledkov:                                                    20.5.2011

Realizácia:                                                                jún  - október 2011

 

Podrobnejšie informácie o programe a kritériách pre žiadateľov nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

Formulár žiadosti nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

 

Šanca pre váš región 

 

V roku 2011 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu už 7. ročník úspešnéhograntového programu Šanca pre váš región.

Hlavnou myšlienkou programu je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chce program podporovať predovšetkým iniciatívy samotných aktívnych občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom. Snahou programu je podporovať aktívnu spoluprácu mimovládnych organizácií, samospráv a občanov a tak prispievať k rozvoju regiónov. 

Program podporí inovatívne verejnoprospešné projekty, ktoré odrážajú potreby miestnej komunity, podporujú aktívnych občanova sú realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce. 

Aj v tomto roku budú v programe podporené projekty zamerané na rozvoj komunitného života, zachovávanie a rozvoj kultúry v regiónoch, zvyšovanie informovanosti, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov...

 

O podporu v programe sa môžu uchádzať: 

  • Neformálne skupiny aktívnych občanov
  • Mimovládne organizácie
  • Obce a mestá v spolupráci s mimovládnou organizáciou alebo neformálnou skupinou občanov
  • Kultúrne inštitúcie 

 

Rozpočet programu:                                                  120 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt:                              3 000 eur

Dôležité termíny:
Uzávierka podávania žiadostí:                                         19.4.2011
Zverejnenie výsledkov:                                                    31.5.2011
Realizácia:                                                                 jún - október 2011

 

Podrobnejšie informácie o programe a kritériách pre žiadateľov nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

Formulár žiadosti nájdete TU alebo v časti Sťahuj 

 

Zdroj: Nadácia Orange

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102