Výzva OPV-2010/2.1/02-SORO

02.06.2010 09:03

Názov výzvy: Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu

Kód výzvy: OPV-2010/2.1/02-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 5. 2010

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 2. 8. 2010

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 12 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR

Text výzvy

Kompletné informácie TU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102