Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

05.01.2011 11:39

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej „NARMSP“) ako Vykonávateľ Schémy poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľom pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu „Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis)“ v znení Dodatku č. 2 vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 163C/2010 dňa 24.08.2010, s. 9 – 16.

Popis Oprávnených projektov a tém vzdelávania, Oprávnených príjemcov pomoci t.j. prijímateľov NFP, Oprávnených nákladov, Formy pomoci, Výšky a intenzity pomoci, Podmienky poskytnutia pomoci, Kumulácie pomoci, Mechanizmus poskytovania pomoci, Zoznam povinných a ďalších príloh v rámci Schémy nájdete v záväznom texte znení „Schémy PaV MSP“. Dokumenty na stiahnutie sú nižšie na tejto stránke.

Termín uzávierky na prijímanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Žiadosti o NFP prijímame na adresu NARMSP priebežne, najneskôr však v deň uzávierky 15.2.2011 o 16:00 hod pri osobnom doručení, pri doručení poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odoslania (odovzdania na prepravu) vyznačeného na pečiatke pošty. Po tomto termíne už žiadosti o NFP prijímať nebudeme. Prijímanie žiadostí môže byť však ukončené aj skôr, a to v prípade, že finančné prostriedky vyčlenené na vzdelávanie v rámci Schémy budú na základe schválených predložených žiadostí vyčerpané ešte pred konečným dátumom uzávierky. O tejto skutočnosti budeme informovať na web stránke Schémy. Vzdelávacia aktivita (školenie) musí byť ukončená do termínu 11.3.2011. Viac informácií o podmienkach a postupoch nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP. 

Všetky aktualizácie a ďalšie pokyny pre žiadateľov budú priebežne zverejňované na webovej stránke:

https://www.nadsme.sk/content/schema-podpory-poradenstva-vzdelavania-pre-msp-cast-Vzdelavanie

Kontaktné údaje:

Úplne znenie „Schémy poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (Schéma pomoci de minimis)“ (ďalej aj „Schéma“ a „Schéma PaV MSP“) spolu so všetkými prílohami a všetkými dokumentmi súvisiacimi s výzvou sú dostupné nižšie na tejto webovej stránke. Bližšie informácie a odpovede na otázky Vám budú poskytnuté v NARMSP telefonicky, e-mailom alebo osobne.

NARMSP
Výzva „Schéma PaV MSP“
Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2

 

Otázky zodpovie:
Martina Steigerová, programová manažérka
tel.: +421 2 502 44 520, fax: +421 2 502 44 501, e-mail:
schemapavmsp@nadsme.sk
V termíne 20. - 23.12.2010 kontaktujte Ing. Beatu Macušovú, 02/502 44 519.

Zoznam dokumentov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na stiahnutie:

Platné znenie „Schémy poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (Schéma pomoci de minimis)“
Príručka pre žiadateľa o NFP
Formulár žiadosti pre žiadateľov o poskytnutie pomoci – príloha č. 1b (Žiadosť – časť vzdelávanie)
Zoznam povinne predkladaných príloh k Žiadosti o poskytnutie pomoci - príloha č. 3b (Zoznam príloh – časť vzdelávanie, k podaniu žiadosti)
Zoznam povinne predkladaných príloh - príloha č. 3c (Zoznam príloh – časť vzdelávanie, na výplatu nenávratného finančného príspevku)
Oznámenie o prijatí pomoci - príloha č. 4
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva - zoznam výrobkov, na ktorých výrobu, spracovanie a marketing sa pomoc de minimis v rámci tejto Schémy nesmie poskytnúť - príloha č. 5
Definícia malých a stredných podnikateľov - príloha č. 6
Príručka Postupy pri obstarávaní - príloha č. 7

Prílohy Príručky Postupy pri obstarávaní:

Smernica k Príručke Postupy pri obstarávaní

späť na základné informácie o Schéme

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102