Výzva na predkladanie projektov v rámci akčného plánu na rok 2010

04.06.2010 10:14

Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia ľudských práv a menšín vyhlásil Výzvu na predkladanie projektov pre dotačný program

Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 - 2011

rok 2010,   č. výzvy AP/2010

 

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2009 zo dňa 13. mája 2009, ktorým schválila Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011 (ďalej len „akčný plán“), uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2010 zo dňa 12. mája 2010 aktualizácie úloh akčného plánu za rok 2010,

na základe Výnosu Úradu vlády Slovenskej republiky z roku 2009 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a Smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 3/2009 zo dňa 18.03.2009  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republike v  znení smernice č. 5/2009smernice č. 1/2010, sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a  projektov.

Táto výzva oslovuje najmä subjekty občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie, orgány územnej samosprávy a iné subjekty zaoberajúce sa problematikou nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, s cieľom zabezpečiť plnenie úloh a cieľov akčného plánu.

Pri predkladaní žiadostí a projektov sa postupuje podľa metodického usmernenia, ktoré je zverejnené na web stránke: https://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/5960.rtf.

Žiadosti o poskytnutie dotácie a návrhy projektov musia byť doručené v uzatvorenej obálke najneskôr do 6. júla 2010 do 15:00 hod. do podateľne Úradu vlády SR na adresu:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a menšín
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1

Obálku je potrebné označiť slovami „Projekt Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011 – NEOTVÁRAŤ“. Obálky doručené po hore uvedenom termíne nebudú akceptované, pričom smerodajný je dátum a čas doručenia na Úrad vlády SR.

Bližšie informácie nájdete mna web stránke Úradu vlády TU

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102