Výzva na predkladanie návrhov partnerstiev pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

28.07.2011 09:37

 

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje výzvu na výber partnerov do národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity.

 

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje výzvu, prostredníctvom ktorej pozýva subjekty zamerané na prácu s marginalizovanými komunitami so skúsenosťami s komunitnou sociálnou prácou a s budovaním komunitných centier, aby sa ako partneri FSR zúčastnili  na príprave návrhu a následne aj na realizácii národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity.

 

Žiadosti k tejto výzve môžu do 22. augusta 2011 predkladať obce a mestá, VÚC, organizácie založené miestnymi samosprávami, neziskové organizácie a ďalšie subjekty. Kompletný zoznam je uvedený v prílohe.

 

Úlohou partnerov v tejto výzve bude okrem iného zabezpečovať prevádzku komunitných centier (počíta sa s 60 až 80 existujúcimi a novými komunitnými centrami), zamestnávať ich pracovníkov a metodicky ich viesť. Súčasťou projektu bude aj vypracovanie štandardov kvality služieb poskytovaných komunitnými centrami a  vypracovanie jednotnej metodiky vzdelávania ich zamestnancov. Predpokladá sa, že odborná komisia vyberie na základe kritérií uvedených vo výzve troch až siedmich partnerov.

 

FSR v súčasnosti pripravuje návrh národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity, ktorého cieľom je poskytnúť nový a efektívny rámec pre vytváranie dostupných služieb komunitných centier. Dôležitosť tejto projektovej oblasti si vyžiadala koordináciu jednotlivých aktivít a ich spojenie pod  jednotné metodické vedenie. Projekt by mal byť podporený 20 miliónmi EUR z Európskeho sociálneho fondu.

 

Zdroj: FSR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102