VÝSLEDKY ROKOVANIA MAS A VSP S PREDSEDOM BBSK

14.10.2010 09:08

Dňa 8.10. 2010 zorganizoval Vidiecky parlament Banskobystrického kraja stretnutie zástupcov MAS a VSP z nášho kraja s predsedom BBSK Vladimírom Maňkom. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 4 Miestnych akčných skupín (MAS) a 5 verejno-súkromných partnerstiev (VSP) a 3 zástupcovia Odboru regionálneho rozvoja ÚBBSK.

Po prezentácii MAS a VSP, predložení námetov na spoluprácu zo strany zástupcov MAS a VSP a následnej diskusii, pán predseda objasnil svoj postoj a stanovisko k predloženým návrhom.

 

Na záver sa zúčastnené strany dohodli na nasledovnom:

 

1.      BBSK je prístupné k zmene VZN č.10/2009 tak, aby sa zohľadnili požiadavky na zníženie administratívnej náročnosti a lepšej dostupnosti podpory pre efektívnejšie využitie realizácii integrovaných stratégii MAS a VSP už od roku 2011.

2.      Vytvorí sa spoločná pracovná skupina pre novelizáciu predmetného uznesenia zložená so zástupcov MAS, VSP, BB VIPA, Odboru regionálneho rozvoja a Finančného odboru ÚBBSK. Prvé zasadnutie pracovnej skupiny bude 13.10.2010.

3.      Na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK 15.10.2010 budú v rámci programu odprezentované výsledky prístupu Leader pre poslancov a súbežne bude zrealizovaná aj malá výstavka prezentujúca MAS a VSP. Prezentáciu a výstavu zabezpečí OZ BB VIPA v spolupráci s MAS a VSP.

4.      Každoročne minimálne 1x do roka sa uskutoční spoločné stretnutie MAS a VSP s predsedom a prezentácia výsledkov Leader v Banskobystrickom kraji v Zastupiteľstve BBSK.

5.      Program Komisie rozvoja vidieka Zastupiteľstva BBSK bude minimálne 2 x ročne venovaný výsledkom prístupu Leader a rozvoja vidieka. Prvá prezentácia Leader  bude na rokovaní komisie Regionálneho rozvoja 30. 11. 2010.

6.      BBSK bude hľadať možnosti ako preklenúť financovanie projektov spolupráce MAS v rámci Programu rozvoja vidieka.

7.      V mesačníku BBSK „Náš vidiek“ sa zriadi pravidelná rubrika – okienko pre vidiek, kde sa budú môcť prezentovať MAS a VSP a úspešné realizácie projektov v ich území.

8.      BBSK využije svoj mesačník a aktivity pre povzbudenie iniciatív na rozvoj vidieka a bude napomáhať k budovaniu kapacít a ľudských zdrojov pre realizáciu rozvojových projektov na vidieku a v chudobnejších oblastiach.

9.      BBSK prijíma myšlienku vytvorenia Regionálneho Leadra v našom kraji a postupnými krokmi, v spolupráci s partnermi, bude pripravovať príslušné potrebné opatrenia v závislosti na finančných možnostiach BBSK.

10.  Komunikáciu, ako aj organizáciu spoločných aktivít medzi BBSK a VSP a MAS bude sprostredkovávať predseda BB VIPA.

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 8.10. 2010

Zapísal: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102