VÝSLEDKY PREROKOVANIA NÁVRHOV PRACOVNEJ SKUPINY PRE PRÍPRAVU NOVÉHO VZN BBSK V KOMISII RR Z-BBSK

07.12.2010 10:12

Dňa 30. 11. 2010 predložili zástupcovia pracovnej skupiny v zložení V. Brieda (za ÚBBSK), E. Kubaliaková (za MAS) a P. Rusnák (za BB VIPA), členom Komisie Regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho  kraja výsledky svojej doterajšej činnosti a nové doplňujúce informácie, získané prejednávaním neuzavretých otázok.

 

Zástupca ÚBBSK informoval o nereálnosti uvažovaného postupu, že by MAS financie prerozdeľovali, vzhľadom k zákonom o účtovníctve. Zástupcovia MAS a BB VIPA prezentovali dôvody realizácie spoločného VZN pre MAS a VZN 15/2010.

K predloženým návrhom pracovnej skupiny k dvom alternatívam riešenia problematiky podpory MAS/VSP sa rozvinula bohatá diskusia a členovia Komisie RR konštatovali, že 1. alternatíva je pomerne zložitá a znižuje priestor pre rozhodovanie poslancov, ale nevylúčili možnosť aj takéhoto postupu, ak to bude dobre zdôvodnené. Na záver sa zhodli, že je to vysoko odborná téma, že dôverujú odborníkom z Odboru RR a zástupcom MAS/VSP a BB VIPA a odporúčajú pokračovať v rozpracovaní obidvoch alternatív a predložiť predbežný návrh oboch VZN na najbližšom zasadnutí Komisie.

 

 

 

 

 

V Jesenskom 30.11. 2010

zaznamenal Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102