VÝSLEDKY 2. ROKOVANIA PRACOVNEJ SKUPINY PRE PRÍPRAVU NOVÉHO VZN BBSK

15.11.2010 08:54

Dňa 10. 11. 2010 sa uskutočnilo 2. pracovné rokovanie Pracovnej skupiny pre prípravu nového VZN BBSK na podporu MAS a VSP v zložení: V. Laššák, V. Brieda a J. Adam (odbor regionálneho rozvoja BBSK), P. Rusnák (za BB VIPA), E. Jankovičová a E. Kubaliaková (za MAS).

Ospravedlnený:  I. Pašmík (za VSP).

Prítomní prerokovali námety spracované zástupcami MAS a BB VIPA a rokovali o rôznych alternatívach i detailoch riešenia podpory MAS a VSP z rozpočtu BBSK od roku 2011.

 

Zúčastnené strany sa dohodli na nasledovných záveroch pripravovaného pracovného návrhu materiálu:

a)      súčasná podpora MAS podľa VZN č.10/2009 je podľa potrieb jednotlivých MAS s časti nerealizovateľná

b)      VZN č.10/2009 neumožňuje podporu VSP bez štatútu MAS, ktoré BBSK finančne podporoval do roku 2009

c)      podporu MAS a VSP z rozpočtu BBSK je v zásade možné riešiť dvoma alternatívami:

1.      alternatíva – spoločné VZN:

-         navrhne sa jedno spoločné VZN (namiesto VZN č.10/2009 a č. 15/2010), ktoré sa pripraví na schválenie do Z-BBSK do júna 2011 a bude platné pre dotácie BBSK od roku 2012

-         celkový finančný balík vyčlenený na nové VZN bude tvorený zo zdrojov na VZN č.15/2010 a VZN č.10/2009 a návrh na rozdelenie je taký, že pre MAS/VSP sa vyčlení min. 50% a pre samostatných žiadateľov a pre dotácie predsedu max. 50%, čím sa zvýrazní princíp podpory projektov smerujúcich k podpore rozvoja vidieka kraja na princípoch integrovaného rozvoja územia prostredníctvom partnerstva a medzi- sektorovej spolupráce,

-         v roku 2011, v prípade dostatku zdrojov BBSK, bude podpora pre MAS a VSP riešená obdobným spôsobom ako do roku 2009

-         MAS a VSP môžu pre svoju podporu v roku 2011 z rozpočtu BBSK využiť aj súčasne platné VZN č. 15/2010 (žiadosti treba podať do 30.11.2010).

2.      alternatíva – samostatné VZN pre MAS/VSP (regionálny Leader):

-         do konca februára 2011 pripraví pracovná skupina návrh nového VZN namiesto VZN č.10/2009, tak aby mohlo vstúpiť do platnosti najneskôr v apríli a platilo by už pre dotácie v roku 2011.

d)      pre obe alternatívy sa navrhuje princíp, že MAS/VSP o podporu žiada, rozhoduje o jej využití (rozdelení) a aj vyúčtováva dotáciu BBSK do 15.12. kalendárneho roka (tento model treba ešte preveriť z hľadiska účtovníctva) a zároveň platí zásada, že nie je možné žiadať podporu na ten istý projekt 2x – t.j. samostatne a súčasne aj prostredníctvom MAS

e)      dohodnuté výsledky z tohto stretnutia predložia za pracovnú skupinu E. Kubaliaková a P. Rusnák do Komisie regionálneho rozvoja Z-BBSK, ktorá sa bude konať 30.11.2010 v Jesenskom. Komisia by mala odporučiť niektorú z navrhovaných alternatív na ďalšie dopracovanie

f)        ďalšie rokovanie pracovnej skupiny sa uskutoční v týždni od 6. do 10.12. 2010

 

 

V Banskej Bystrici dňa 10.11. 2010 zaznamenal Peter Rusnák

Overil 11.11.: Vladimír Brieda

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102