VÝSLEDKY 1. ROKOVANIA PRACOVNEJ SKUPINY PRE PRÍPRAVU NOVÉHO VZN BBSK

14.10.2010 09:10

Dňa 13. 10. 2010 sa uskutočnilo 1. pracovné rokovanie Pracovnej skupiny pre prípravu nového VZN BBSK na podporu MAS a VSP v zložení: M. Urgelová (vedúca odboru finančného riadenia a rozpočtu BBSK), V. Laššák, V. Brieda a J. Adam (odbor regionálneho rozvoja BBSK), P. Rusnák (za BB VIPA), E. Jankovičová a E. Kubaliaková (za MAS) a I. Pašmík (za VSP).

Vytvorenie pracovnej skupiny je plnením jedného zo záverov stretnutia MAS a VSP s predsedom BBSK.

 

Zúčastnené strany sa dohodli na nasledovnom:

 

1.      je potrebné pripraviť také VZN, ktoré bude mať dlhodobú účinnosť a bude smerovať k postupnému zavedeniu regionálneho Leadra,

2.      najúčinnejším riešením je spojenie VZN č.10/20109 a č. 15/2010 do jedného spoločného VZN, čím sa podporí princíp prístupu Leader a systémový prístup k podpore rozvoja vidieka z rozpočtu BBSK,

3.      podpora z rozpočtu BBSK môže byť smerovaná len na opatrenia v Integrovaných stratégiách rozvoja územia.

4.      pre finančné riadenie sa využije model obdobný ako je medzi MAS a PPA,

5.      zástupcovia MAS a VSP pripravia prvý návrh znenia VZN do 29. 10.2010

6.      BBSK návrh prerokuje a spripomienkuje do 10.11., kedy sa uskutoční druhé rokovanie pracovnej skupiny,

7.      BB VIPA osloví všetky MAS a VSP s požiadavkou na dodanie zoznamu opatrení z ISRÚ, ktoré by chceli mať podporené z rozpočtu BBSK v termíne do 24.10.2010,

8.      rámcove by sa požiadavky MAS a VSP mali pohybovať od 5 do 8.000 EUR ročne,

9.      každá MAS a VSP by mali zabezpečiť aj spolufinancovanie z vlastných zdrojov,

10.  návrh spoločne pripravovaného VZN sa predloží na prerokovanie do Komisie Regionálneho rozvoja Z-BBSK, ktorá bude zasadať 30.11.

11.  BBSK ešte preverí do budúceho stretnutia (10.11.) aj možnosti poskytovania návratnej bezúročnej pôžičky na prefinancovanie projektov spolupráce MAS.

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 13.10. 2010

Zapísal: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102